Výročí roku 2018

Výročí roku 2018

V letošním roce si připomínáme  100 let od vzniku České republiky. Také to bude 150 let od úmrtí prvního interpreta písně Kde domov můj Karla Strakatého (zemř. 26. 04. 1868), který byl původně pohřben na Malostranském hřbitově. A jaká další jména si letos připomeneme?

Dr. Josef Jiří Böhm (zemř. 26. 01. 1868) - profesor astronomie a matematiky na pražské universitě. Napsal mnoho spisů o hvězdářství. Vynalezl uranoskop. Provedl různá důležitá měření, např. určil nadmořskou výšku Prahy, určil její zeměpisnou šířku. Zasloužil se o Staroměstský orloj.

Václav Mánes (zemř. 31. 1. 1858) - mladší bratr Antonína Mánesa studoval na pražské akademii. Maloval zejména mytologické, náboženské a národní motivy. Spolupracoval na hlavním oltáři kostela Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově. Dvakrát byl pověřen řízením pražské akademie. Zemřel v zapomnění.

Jan Rilke (nar. 15. 2. 1788) - dědeček R. M. Rilka. Hraběcí úředník na panství Ostrov, později byl přenesen do hrobky rodiny Rilkových na Olšanském hřbitově (II. oddíl).

Jan Lohelius Oehlschlägel (zemř. 22. 02. 1788) - premonstrát, stal se kapelníkem chrámové hudby na Strahově. Složil asi 200 skladeb. Jako samouk se zabýval stavbou varhan, opravil a zdokonalil strahovské varhany, což mu trvalo 15 let.

Michael Pavel Martinovský (nar. 12. 04. 1808) - byl znalcem a harmonizátorem lidových písní. Zhudebnil první svazek "Písní národů v Čechách" od Karla Jaromíra Erbena.

Leopold Thun-Hohenstein (nar. 17. 04. 1748) - poslední vládnoucí pasovský biskup-kníže. Svůj život dožil v košířské usedlosti Cibulka, patřil k významným donátorům.

Josef Karel Eduard Hoser (zemř. 22.8.1848) - Od mládí se zajímal o entomologii. Později studuje lékařství, aby mohl působit jako lékař v holandských koloniích. Vzhledem ke změně politické situace se stává lékařem ruského generálporučíka Durassowa, procestuje Německo, Švýcarsko a Rusko. Po návratu do vlasti je přijat do služeb arcivévody Karla. V jeho službách procestuje kontinentální Evropu i severské země. Zprávy o svých cestách publikoval. Sbírku uměleckých děl věnoval Praze.

Robert Platzer (zemř. 03. 09. 1868) - Představitel IV. generace sochařské rodiny Platzerů. V sochařském umění už, bohužel, nedosáhla dílna mistrovství svého zakladatele Ignáce Platzera, stává se spíše dílnou kamenickou. Posledními majiteli dílny byli Jan Platzer a jeho matka, po jejichž smrti dílna roku 1907 zanikla.Modely a formy na drobnou figurální plastiku byly postoupeny Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze.

Bedřich Kšára (zemř. 29.9.1948) - v roce 1939 provedl dokumentaci hrobů na MH. Výsledky práce otiskoval na pokračování. Působil v Rodopisné společnosti československé.