Stanovy

 

Stanovy Spolku Malostranský hřbitov

schválené dne 15. 2. 2016

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Spolek Malostranský hřbitov (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob, provozující kulturní, publikační a osvětovou činnost, která směřuje k ochraně a popularizaci nemovité kulturní památky Malostranský hřbitov zapsané do státního seznamu dne 3. 5. 1958 pod číslem ÚSKP 40323/1-1376.

 

Čl. 2 Základní ustanovení

 

2.1 Název spolku je: Spolek Malostranský hřbitov.

2.2 Sídlo spolku je: Švédská 1090/33, Praha 5.

 

 

Čl. 3 Účel spolku

 

3.1 Hlavním účelem spolkuje zachování a ochrana nemovité kulturní památky Malostranský hřbitov, jakož i rozvoj kulturního a historického dědictví spojeného s touto památkou, a to zejména formou popularizace, propagace a obnovy tradičních slavností, které se zde v minulosti konaly.

3.2 Za účelem naplňování výše uvedeného spolek navazuje spolupráci se  subjekty se sídlem v ČR i v zahraničí, jejichž cíle jsou obdobné.

 

 

Čl. 4 Orgány spolku

4.1. Spolek zřizuje tyto orgány:

a) členská schůze;

b) výbor spolku;

c) kontrolní výbor.

 

Čl. 5 Členská schůze

 

5.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku.

5.2 Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. Zasedání se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 14 dní před konáním členské schůze.

5.3 Členská schůze se může sejít i na návrh kontrolního výboru, nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů.

5.4  Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů. Rozhoduje většinou hlasů.

5.5 Nesejde-li alespoň polovina členů v hodinu stanovenou pro začátek členské schůze, zahájí se jednání s týmž programem o 15 minut později. Usnesení členské schůze platí, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů.

5.5 Členské schůzi se umožňuje jednat a hlasovat per rollam, například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví výbor spolku v pokynu pro hlasování členské schůze per rollam.

5.6 Členská schůze:

a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku;

b) volí a odvolává členy výboru spolku a kontrolního výboru;

c) schvaluje zprávu o hospodaření spolku;

d) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru;

e) schvaluje konkrétní podmínky členství vč. výše a formy platby členských příspěvků;

f) schvaluje a mění stanovy spolku;

g) rozhoduje o sloučení, zrušení a zániku spolku.

 

 

Čl. 6 Výbor spolku

 

6.1  Výbor spolku je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

6.2  Výbor je pětičlenný, schází se dle potřeby. Umožňuje se hlasování per rollam.

6.3  Funkční období členů výboru je pětileté.

6.4  Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku.

6.5  Předseda spolku řídí činnost spolku a reprezentuje jej navenek. Předseda je statutárním orgánem spolku, je oprávněn samostatně jednat jménem spolku, zejména uzavírat smluvní vztahy a podepisovat listiny.O své činnosti pravidelně informuje výbor.

6.6 Místopředseda spolku zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření, a to v plném rozsahu práv a povinností náležejících předsedovi.

6.7 Předseda může zmocnit i jiného člena výboru k zastupování spolku, k jednání a podepisování, a to v předem určeném rozsahu.

6.8 Výbor rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení členů.

6.9 Dílčí úkoly jednotlivých členů výboru určí výbor svým usnesením.

 

 

Čl. 7 Kontrolní výbor

 

7.1 Kontrolní výbor má tři členy, které volí členská schůze.  Funkční období je pětileté.

7.2 Členství v kontrolním výboru není slučitelné s výkonem funkce člena výboru ani s funkcí likvidátora.

7.3 Kontrolní výbor:

a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny;

b) kontroluje hospodaření spolku.

7.4 Zjistí-li kontrolní výbor nedostatky, upozorní na ně předsedu spolku.

 

Čl. 8 Členství

8.1  Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a s jeho stanovami.

8.2. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem schválení přijetí za člena výborem spolku.

8.3  Výši členských příspěvků určuje členská schůze.

8.4  Administrativní činnosti spojené s evidencí členů vykonává k tomu pověřený člen výboru.

8.5  Členství ve spolku zaniká:

a) písemným vystoupením ze polku adresovaným předsedovi;

b) úmrtím;

c) nezaplacením členského příspěvku, byl-li určen, v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento důsledek ve výzvě upozorněn;

d) vyloučením schváleným výborem spolku, a to z důvodu porušení stanov či právních předpisů.

 

Čl. 9 Práva a povinnosti členů

 

9.1  Každý člen spolku je oprávněn:

a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života;

b) volit a být volen do orgánů spolku;

c) diskutovat na členské schůzi a činit návrhy;

d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje;

e) obracet se s návrhy a připomínkami na výbor spolku;

f) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.

9.2 Každý člen spolku je povinen:

a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré interní předpisy a pokyny orgánů spolku, prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů;

b) řádně a včas platit členské příspěvky, jsou-li určeny, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku;

c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem;

d) reprezentovat spolek navenek na venek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování;

e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

 

 

Čl. 10 Majetek a hospodaření spolku

 

10.1  Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem.  Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

10.2  Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.

10.3  Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

10.4 Příjmy spolku tvoří zejména granty, dotace a sponzorské dary.

10.5 Výdaje spolku jsou zaměřeny na plnění jeho cílů.

 

Čl. 11 Závěrečné ustanovení

 

11.1  Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí dne 15. 2. 2016.

 

Nové znění stanov ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Původní znění stanov z roku 2011