Členské schůze

 

Zápis ze členské schůze

Spolku Malostranský hřbitov

konané dne 16. dubna 2019

 

Alena Lehnerová konstatovala, že v době zahájení schůze bylo z celkového počtu 29 členů Spolku přítomno 10 členů, členská schůze Spolku byla neusnášeníschopná. Proto bylo přikročeno k přerušení schůze dle článku 5 stanov na dobu 15 minut, poté je možné hlasovat i při přítomnosti méně než poloviny členů. Po uplynutí této lhůty bylo přítomno stále 10 členů.
 
Členskou schůzi spolku zahájila předsedkyně Alena Lehnerová. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Poděkovala paní Zdence Ovsíkové za možnost konání schůze v prostorách Muzea Antonína Dvořáka.
Marta Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze a nechala o tomto programu hlasovat: 
 1. Zahájení
 2. Seznámení s programem
 3. Zpráva o činnosti Spolku v r. 2018
 4. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2018
 5. Zpráva kontrolního výboru
 6. Program Spolku na rok 2019
 7. Diskuse
 8. Schválení usnesení
 9. Závěr
 Členská schůze SMH schvaluje program členské schůze konané dne 16. 4. 2019.
10/0/0
Ad 3) Alena Lehnerová představila činnost spolku v uplynulém roce. Kromě obnovených Májových slavností a Dušiček, se každý měsíc uskutečnila komentovaná vycházka pro širokou veřejnost a kromě letních měsíců též přednáška o historických hřbitovech pořádaná ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Praze na Smíchově. Přednášejícími byli kromě Aleny Lehnerové a Gabriely Kalinové také např. Jakub Křelina z Katolické teologické fakulty UK (Zapomenuté osudy olšanských osobností), Daniela Tinková z ÚČD UK, Jan Štěpánek z ÚDU UK, Vladimír Lažanský – majitel zámku Chyše (všichni vystoupili na přednášce „Rod Lažanských z Bukové v dějinách českého státu“), Pavel Motejzík z Mikroregionu Nepomucko (Hřbitov sv. Prokopa v Nepomuku) či Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat (Libeňský židovský hřbitov). Také byl vydán další díl z edice o slavných osobnostech pohřbených na MH, tentokráte jsme se věnovali architektům a stavitelům. Vytištěná publikace bude k dispozici na vybraných akcích spolku a je ke stažení na webových stránkách spolku. Alena Lehnerová také poděkovala paní Šárce Pospíšilové, která umožnila slavnostní křest publikace v Caffé Italia. Caffé Italia se nachází na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice v prostorách domu čp. 604/I, tzv. Týnské školy, přímo pod malebnými historickými kulisami Týnského chrámu. Zajímavostí v této restauraci je objev nezmapovaných historických prostor z doby okolo roku 1250 vedoucích pod Týnský chrám. Prostory byly zasypány patrně v 17. století a znovu objeveny v rámci rekonstrukce restaurace v roce 2008.
Ad 4) Marta Jiroudková omluvila účetní spolku Jitku Závěrkovou z dnešní schůze a informovala, že dle jejího sdělení není nutné dle předložených dokladů platit daň darovací či z příjmu. Dále seznámila přítomné s příjmy a výdaji v loňském roce.
Příjmy činily v roce 2018 celkem 58.512,- Kč (grant od MČ Praha 5, dary, dobrovolné vstupné), výdaje činily 50.048,- Kč (tisk publikace, poštovné). K 31. 12. 2018 byl účetní zůstatek na běžném účtu a v pokladně celkem 44 436,39 Kč.
Dále Marta Jiroudková navrhla, aby  se ani v letošním roce nevybíraly členské příspěvky. Členové přispívají pouze svou prací. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Alena Lehnerová doplnila, že z daru paní Ing. Zuzany Čandové bude uhrazen dotisk publikací, které jsou již rozdané (např. hudebníci).
 Ad 5) Blanka Žalková seznámila přítomné s usnesením kontrolního výboru, který nemá připomínky k hospodaření Spolku.
 Ad 6) Dalším bodem byl plán činnosti na rok 2019. I letos budou probíhat každý měsíc komentované vycházky a mimo letních měsíců též přednášky ve smíchovské knihovně. Naplánovány jsou Májové slavnosti (26.5.). i Dušičky.
Ve středu 24. dubna se uskuteční sympozium připomínající 200 let od narození rektora UK Kašpara Royka.  Symposia se za Spolek zúčastní Alena Lehnerová a Gabriela Kalinová. Na MH se od 15 hodin uskuteční pietní akt u restaurovaného náhrobku za účasti reprezentantů České a Slovinské republiky. Za spolek bude k náhrobku položena kytice s nápisovou  stuhou. Pietní akt moderuje Alena Lehnerová.
V červnu se uskuteční zájezd do oblasti Lužice. Ke dni 16.04.2019 byla volná ještě 4 místa. V rámci diskuse byly navrženy ještě tyto destinace pro případné příští výlety: Norimberk (v termínu květu růží) či Drážďany (historické hřbitovy).
Naplánováno je také odborné sympozium zaměřené na Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofery (od jeho narození uplyne letos 330 let). Cílem akce je mj. připomenout, že dosud nemají symbolický náhrobek na MH. SMH by chtěl vybudování této pamětní desky iniciovat. Za tímto účelem vstoupila Alena Lehnerová v jednání se spolupracujícím spolkem Prázdné domy, který přislíbil konání benefičních vycházek.
Ve druhém pololetí by se měla uskutečnit výstava fotografií v KC Prádelna v Holečkově ulici. Bude pokračovat spolupráce se zlíchovskou farností.
Proběhne také vytipování náhrobků, které by v letošním roce mohly být zrestaurovány. Vybrané hroby budou osázeny květinami.
Gabriela Kalinová pozvala na přednášku Rakouského kulturního fóra, která se bude věnovat Josefu Hlávkovi. Upozornila také na 270. výročí narození J.W.Goetha – u této příležitosti budev městské knihovně uspořádána přednáška a následně také vycházka po MH. Dále pozvala přítomné na Otevírání Nepomuku (27.dubna) vč. prohlídky či Zelené Hory u Nepomuku známé z Černých baronů. Dále pozvala na Audienci u císaře Karla I. (4.5., Brandýs nad Labem. Informovala i o příjezdu profesorky z univerzity v Pasově, která představí novou knihu o Leopoldu Thun-Hohensteinovi a usedlosti Cibulka.
V roce 2020 uplyne 170 let od úmrtí hudebníka Václava Jana Tomáška. Spolek připomene toto výročí několika akcemi.
Ad 8) Marta Jiroudková informovala přítomné, že v současné době je evidováno několik členů spolku, kteří se dlouhodobě nepodílejí na organizaci akcí, neúčastní se členských schůzí či nereagují na zaslané e-maily. Připomněla, že dle článku 9 Stanov spolku (konkrétně bodu 9.2 písm. C) je každý člen spolku povinen „účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku“. V této souvislosti vybídla přítomné k diskusi nad dalším postupem, tj. zda budou tito neaktivní členové vyzváni ke sdělení, zda mají i nadále zájem být členy spolku, či bude zachován status quo. V případě nezájmu o členství bude těmto členům nabídnuta možnost být příznivcem spolku, tj. mohou jim být zasílány pozvánky na akce spolku. Plénum se na základě debaty přiklonilo k názoru, že tito nekomunikující členové mají být osloveni. V případě opakované neaktivity (i přes minimálně 2 zaslané výzvy) pak mohou být vyloučeni (viz usnesení níže) dle bodu 8.5 písm. d): Členství ve spolku zaniká: vyloučením schváleným výborem spolku, a to z důvodu porušení stanov.
 Ad 9) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala o nich hlasovat.
Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SMH v roce 2018.
10/0/0
 
Členská schůze SMH schvaluje zprávu o hospodaření SMH v roce 2018.
10/0/0
 
Členská schůze SMH schvaluje, že v roce 2019 nebude SMH vybírat členské příspěvky.
10/0/0
 
Členská schůze SMH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
10/0/0
 
Členská schůze SMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2019.
10/0/0
 
Členská schůze SMH pověřuje místopředsedkyni Martu Jiroudkovou k oslovení členů spolku, kteří se dlouhodobě nepodílejí na organizaci akcí, neúčastní se členských schůzí či nereagují na zaslané e-maily s termínovanou výzvou ke sdělení, zda mají i nadále zájem být členy spolku. Členové, kteří nebudou reagovat do 30.6.2019, budou vyloučeni.
10/0/0
 
Členská schůze SMH pověřuje výbor SMH, aby v souladu s čl.8 Stanov spolku (konkrétně bodem 8.5 písm. d) vyloučil členy, kteří nebudou reagovat na zaslané výzvy.
10/0/0
 Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19:05 hod.
 Zapsala: Marta Jiroudková
Ověřila: Alena Lehnerová

Zápis ze členské schůze

Spolku Malostranský hřbitov

konané dne 28. března 2018

 

Alena Lehnerová konstatovala, že v době zahájení schůze bylo z celkového počtu 29 členů Spolku přítomno 9 členů, členská schůze Spolku byla neusnášeníschopná. Proto bylo přikročeno k přerušení schůze dle článku 5 stanov na dobu 15 minut, poté je možné hlasovat i při přítomnosti méně než poloviny členů. Po uplynutí této lhůty bylo přítomno stále 9 členů.
 

Členskou schůzi spolku zahájila předsedkyně Alena Lehnerová. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Poděkovala paní Zdence Ovsíkové za možnost konání schůze v prostorách Muzea Antonína Dvořáka.

 

Marta Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze a nechala o tomto programu hlasovat:

 

 1. Zahájení

 2. Seznámení s programem

 3. Volba člena výboru 

 4. Zpráva o činnosti Spolku v r. 2017

 5. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017

 6. Zpráva kontrolního výboru

 7. Program Spolku na rok 2018

 8. Diskuse

 9. Schválení usnesení

 10. Závěr

 

Členská schůze SMH schvaluje program členské schůze konané dne 28. 3. 2018.

9/0/0

 

 

Ad 3) Alena Lehnerová omluvila Gabrielu Kalinovou z dnešní schůze a informovala o její rezignaci na členství ve výboru. Gabriela Kalinová zůstává členkou spolku a i nadále se bude aktivně podílet na akcích spolku (vycházky, přednášky).  Jako novou členku výboru pak Alena Lehnerová navrhla Evu Jarošovou, která se dnešní schůze nemohla zúčastnit. Eva Jarošová vystudovala historii na FF UK Praha (specializace české dějiny raného novověku). V současné době pokračuje ve studiu jako interní doktorandka tamtéž. Pracuje také jako odborná redaktorka historie v Ottově nakladatelství a přednáší na FF UK (Chapters from early Czech history). Do Spolku MH vstoupila roku 2011 díky zájmu o jeho morovou historii. Od té doby se snaží propojovat hřbitov a FF (procházky po hřbitově v rámci seminářů, zapojení do Dne diverzity, aj.). Ve volném čase se baví historickými tanci, šermem a fireshow.

 

Marta Jiroudková vyzvala přítomné k předložení dalších návrhů a navrhla hlasování aklamací. Žádné další návrhy nezazněly.

 

Členská schůze SMH volí Evu Jarošovou členkou Výboru SMH.

9/0/0

 

 

Ad 4) Alena Lehnerová představila činnost spolku v uplynulém roce. Spolek uspořádal velké množství akcí pro širokou veřejnost. Tradičně velice dobrá byla spolupráce s městskou částí Praha 5, která přispěla na vydání další brožury z edice o slavných osobnostech MH. Pokračovala také spolupráce s pobočkou Městské knihovny v Praze na Smíchově, kde se téměř každý měsíc konala přednáška z cyklu o historických hřbitovech a hrobkách. Nově byl navázán kontakt s FAMU (přednáška v paláci Lažanských se uskuteční v květnu 2018). Pokračovala spolupráce s Rakouským kulturním fórem (G. Kalinová), Mozartovou obcí v Praze, Maticí českou, Klubem za starou Prahu, košířskou farností či Svatojánským muzeem v Nepomuku, kde proběhla přednáška  o souvislostech kultu sv. Jana Nepomuckého a MH. Alena Lehnerová doporučila přítomným návštěvu tohoto muzea, kde jsou mj. vystaveny sošky Jana Nepomuckého z celého světa. Dále byla navázána spolupráce se zakladatelem iniciativy "Libeňský most nebourat, nerozšiřovat" Adamem Scheinherrem, který bude v červnu ve smíchovské knihovně přednášet o zaniklém židovském hřbitově u Libeňského mostu.

 

Ad 5) Marta Jiroudková omluvila účetní spolku Jitku Závěrkovou z dnešní schůze a informovala, že dle jejího sdělení není nutné dle předložených dokladů platit daň darovací či z příjmu. Dále seznámila přítomné s příjmy a výdaji v loňském roce. K 31. 12. 2017 byl účetní zůstatek na běžném účtu a v pokladně celkem 36.332,39 Kč.

Dále Marta Jiroudková navrhla, aby  se ani v letošním roce nevybíraly členské příspěvky. Členové přispívají pouze svou prací. K návrhu se nikdo nevyjádřil.

Následně informovala přítomné o nutnosti zvolit druhou osobu s přístupem k běžnému účtu Spolku (dosud s ním mohla disponovat pouze M. Jiroudková). Navrhla předsedkyni Spolku Alenu Lehnerovou. Nepadl jiný protinávrh.

 

Ad 6) Blanka Žalková seznámila přítomné s usnesením kontrolního výboru, který nemá připomínky k hospodaření Spolku.

 

Ad 7) Dalším bodem byl plán činnosti na rok 2018. Pokračovat budou přednášky v městské knihovně, každý měsíc proběhne vycházka po MH. V létě se, pokud to bude možné, uskuteční opět tajemná noční čtení. Spolek se zapojí také do Dnů Prahy 5, uskuteční se Májové slavnosti i Dušičky. Připravena je i vycházka v rámci Noci kostelů. Na konci roku by měla opět vyjít brožura o slavných osobnostech, tentokráte zaměřená na stavitele a architekty. Tímto tématem by Spolek rád upozornil na významné stavitele pražského baroka Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofery, od jehož narození uplyne v roce 2019 již 330 let. Alena Lehnerová upozornila, že oba spočívají na neznámém místě na MH. Dosud na tento fakt neupozorňuje žádná informační deska na MH. Spolek by její vznik rád inicioval.

Dále vyzvala přítomné členy i hosty k podání návrhů na další případné akce. Z. Ovsíková navrhla uspořádat výlet do barokního lázeňského areálu Kuks. A. Lehnerová informovala o spolupráci tamějšího muzea na publikaci o lékárnících a přislíbila prodiskutovat tento návrh s dalšími spřátelenými spolky.

 

Ad 8) Marta Jiroudková seznámila přítomné s novou úpravou ochrany osobních údajů členů spolku ve světle GDPR. V případě neziskových organizací nedochází prakticky k žádné změně. Členové musejí souhlasit se zpracováním osobních údajů (na přihlášce). Dále mají právo být informováni o tom, kde jsou jejich údaje uchovávány (v soukromém bytě mpř. M. Jiroudkové) a komu mohou být zpřístupněny. V našem případě nikomu dalšímu.

 

Ad 9) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SMH v roce 2017.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o hospodaření SMH v roce 2017.

Členská schůze SMH schvaluje, že v roce 2018 nebude SMH vybírat členské příspěvky.

Členská schůze SMH pověřuje M. Jiroudkovou a A. Lehnerovou disponováním s běžným účtem SMH. Ostatní oprávnění se ruší.

Členská schůze SMH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Členská schůze SMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2018.


9/0/0

 

Ad 10) Na závěr schůze předsedkyně Alena Lehnerová informovala o zdejší nově otevřené výstavě "Hříšné radosti Antonína Dvořáka", která bude probíhat do 1.4.2019, a o souvislosti MH a Antonína Dvořáka, resp. o výroku Jana Nerudy na adresu skladatele: „Neznám Dvořáka osobně, jaký je, ale myslím si ho jako pravého muzikanta. Tedy co "poetu vzduchu", jak se říká pravému muzikantovi, který se pramálo o to stará, co se děje tam dole na zemi, hluboko pod ním... Vytýká se mu, že má ještě příliš mnoho fantazie a málo flegmatu. Také prý je velmi ctižádostivý. Bravo! Obejmul bych ho za to! A že prý konečně pracuje příliš mnoho. Vytýkejme oceánu, že má příliš mnoho vln!“

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 18,45 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová


Zápis ze členské schůze

Spolku Malostranský hřbitov

konané dne 28. března 2017

 

Předsedkyně SMH Alena Lehnerová přivítala přítomné a konstatovala, že v době plánovaného zahájení schůze bylo z celkového počtu 28 členů Spolku přítomno jen 7 členů[1], členská schůze Spolku je proto neusnášeníschopná. Proto bylo přikročeno k přerušení schůze dle článku 5 stanov na dobu 15 minut, poté je možné hlasovat i při přítomnosti méně než poloviny členů. Po uplynutí této lhůty bylo přítomno stále 7 členů.

 

Předsedkyně Alena Lehnerová zahájila členskou schůzi. Přivítala hosta Prof. Ing. Václava Lišku, PhD., předsedu Spolku Svatobor, se kterým Spolek Malostranský hřbitov dlouhodobě spolupracuje. Poděkovala městské části Praha 5 za možnost konání schůze v prostorách Galerie Portheimka. Následně předala slovo Martě Jiroudkové.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze a nechala o tomto programu hlasovat:

 

1.           Zahájení (A. Lehnerová)

2.           Seznámení s programem (M. Jiroudková)

3.           Zpráva o činnosti Spolku v r. 2016 (G. Kalinová)

4.           Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2015 a 2016 (M. Jiroudková)

5.           Zpráva kontrolního výboru (Věra Konarovská)

6.           Program Spolku na rok 2017 (A. Lehnerová)

7.           Diskuse (A. Lehnerová)

8.           Schválení usnesení (M. Jiroudková)

9.           Závěr

 

Členská schůze SMH schvaluje program členské schůze konané dne 28. 3. 2017.

7/0/0

 

Ad 3) Gabriela Kalinová přednesla zprávu o činnosti Spolku v roce 2016[2]. V úvodu zmínila zisk 2. místa v soutěži Neziskovka roku 2016 (kategorie „Malé neziskové organizace“). Dne 18. června byl hřbitov slavnostně otevřen pro veřejnost po více než roční revitalizaci spočívající ve vybudování staronové zdi, bezbariérového přístupu, nových cesta a ve výsadbě nové zeleně místo nemocných stromů. Nyní je hřbitov přístupný v běžné otevírací době pražských hřbitovů. Spolek tak může několikrát měsíčně pořádat komentované vycházky (hlásí se organizované skupiny).

V lednu Spolek uspořádal v KC Prádelna výstavu na téma Mozartovy přátelé na Malostranském hřbitově. Jednalo se o rozšíření výstavy, která probíhala v prosinci 2015 ve Vídni. V únoru byla pokřtěna nová publikace zaměřená na podnikatele a živnostníky. V květnu se uskutečnila ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze na Smíchově a Spolkem přátel Lužice přednáška na téma „historické hřbitovy v Lužici“. Tématem červnové přednášky byly hřbitovy plzeňské. Dne 18.6. byl Malostranský hřbitov slavnostně otevřen. Zároveň proběhly i Májové slavnosti a Slavnosti Jakuba Arbesa. Při této příležitosti byla u hrobu Václava Veleby, zakladatele slavností vzkříšení, zasazena růže. V této tradici bude Spolek pokračovat i v dalších ročnících. V červenci se uskutečnilo tajemné noční čtení věnované Jaroslavu Seifertovi. V srpnu jsme navštívili klášter boromejek v Řepích, včetně řádového hřbitova, na nějž byly přeneseny sestry pohřbené na Malostranském hřbitově a zpovědník císaře Ferdinanda Heřman Dichtl. Srpnové tajemné noční čtení se věnovalo W. A. Mozartovi v Praze. V září se Spolek zapojil do projektu „Oslavy korunovace“ připomínajícího korunovaci posledního českého krále Ferdinanda V. Říjnová přednáška o historických hřbitovech se zaměřila na Drážďany. Dne 24. října byla zahájena v Galerii Portheimka rozsáhlá výstava s názvem „Malostranský hřbitov: příběh zapomenuté památky“, jejímž autorem byl historik Pavel Fabini. Na výstavě spolupracoval Spolek i Správa pražských hřbitovů. V rámci doprovodného programu proběhly přednášky o funerální litině a problematice restaurování náhrobků. Byl též promítnut absolventský film kameramana Františka Němce zachycující hřbitov na konci 50. let minulého století. Ačkoli se autor nemohl ze zdravotních důvodů osobně účastnit, přislíbil konání besedy (a opětovné promítání filmu) v letošním roce. Alena Lehnerová poděkovala Prof. Liškovi za zdigitalizování tohoto filmu.  Dne 30. října se uskutečnily Dušičky, které navštívilo cca 400 lidí. Listopadová přednáška o historických hřbitovech nás zavedla do Hořína a Třebechovic pod Orebem, prosincová pak představila hřbitovy norimberské (včetně ukázek tradičních vánočních pochoutek). V prosinci si také mohli zájemci přijít zapálit Betlémské světlo.

Výbor se scházel dle potřeby. Zajišťoval mj. i spolupráci se Správou pražských hřbitovů, Spolkem Svatobor, Maticí českou, Klubem přátel Rakouska a Klubem za starou Prahu.

Zájem veřejnosti o Malostranský hřbitov postupně roste, a to i ze strany zahraničních institucí a občanů (slovinský velvyslanec J. E. p. Leon Marc, rakouská kulturní atašé Mag. Waltraud Strommer, badatelé z Pasova, Stuttgartu a Vídně). Právě díky zásahu rakouské kulturní atašé byl opraven náhrobek prvního Mozartova životopisce F. X. Němečka na hřbitově sv. Marka ve Vídni. 

 

Ad 4) Marta Jiroudková omluvila nepřítomnou účetní spolku Jitku Závěrkovou a informovala přítomné o hospodaření spolku v roce 2015. Příjmy tvořily zejména granty od hlavního města Prahy ve výši 20.000,- Kč na pořádání Slavností Jakuba Arbesa a MČ Praha 5 ve výši 50.000,- Kč na vydání další publikace o slavných osobnostech, tentokráte zaměřené na podnikatele a živnostníky. Přidělené prostředky byly využity v plné výši. Dále spolek obdržel dary ve výši 2.000,- Kč od soukromých dárců. Celkové finanční prostředky k 31.12.2015 činily 27.472,49 Kč.

Dále Marta Jiroudková informovala o hospodaření v roce 2016. Příjmy tvořily zejména grant od MČ Praha 5 na další publikaci ve výši 50.000,- Kč, který byl bezezbytku využit, a také proplacení spolupořadatelství výstavy o Malostranském hřbitově v Galerii Portheimka od MČ Praha 5 ve výši 26.000,- Kč, z nichž 10.337,4 Kč nebylo využito. Tyto prostředky byly proto vráceny MČ Praha 5. Další příjmy tvořily dary od soukromých osob ve výši 2.775,- Kč a dobrovolné vstupné z Májových slavností a Dušiček ve výši 3.194,- Kč. Celkové finanční prostředky k 31.12.2016 činily 29.976,39 Kč.

 

Dále Marta Jiroudková navrhla dle rozhodnutí výboru, že v roce 2017 nebude spolek vybírat žádné členské příspěvky. K návrhu se nikdo nevyjádřil.

 

Ad 5) Věra Konarovská seznámila přítomné se stanoviskem kontrolního výboru: kontrolní výbor nemá námitek proti zprávám o hospodaření Spolku v letech 2015-2016.

 

Ad 6) Alena Lehnerová seznámila přítomné s plánem akcí. V únoru se Spolek zapojil do Dnů Prahy 5, v rámci nichž proběhly dvě komentované vycházky. V dubnu se uskuteční vycházka za osobnostmi s dubnovým výročím (2.4. od 14 hodin). Další přednáška z cyklu o historických hřbitovech se bude věnovat hrobce Buquoyů v Nových Hradech (10. 4. od 17 hodin v Městské knihovně v Praze na Smíchově). Májová slavnost proběhne 21. května. Spolek se také zapojí do Noci kostelů (9. 6.). Bez konkrétních termínů je připravována přednáška o spolku Dědictví sv. Jana Nepomuckého, výlet do Karlových Varů (spolupráce s Maticí českou), Kralovic a Plas, vycházka na hřbitov sv. Matěje v Praze 6, přednáška u příležitosti 300. výročí Marie Terezie, vzpomínková akce na Ignáce Cornovu, přednáška o reformovaných hřbitovech. Na léto chystáme tajemná noční čtení, na podzim pak Dušičky.

 

Ad 7) Alena Lehnerová vyzvala přítomné k diskusi. Nebyl vznesen žádný dotaz či připomínka.

 

Ad 8) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SMH v roce 2016.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o hospodaření SMH v roce 2015 a 2016.

Členská schůze SMH schvaluje, že v roce 2017 nebude SMH vybírat členské příspěvky.

Členská schůze SMH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Členská schůze SMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2017.

9/0/0

 

Ad 10)  Jednání členské schůze bylo ukončeno v 18,30 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová

 [1]             V průběhu schůze se dostavili ještě 2 členové.

[2]             Celá zpráva je ke stažení zde: https://www.malostranskyhrbitov.cz/nas-tym/o-sdruzeni/

 

 

Zápis ze členské schůze

Spolku Malostranský hřbitov

konané dne 15. února 2016

 

Marta Jiroudková konstatovala, že v době zahájení schůzebylo z celkového počtu 27 členů Spolku přítomno 14 členů, členská schůze Spolku byla usnášeníschopná.

 

Členskou schůzi spolku zahájila předsedkyně Alena Lehnerová. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Poděkovala paní Zdeňce Ovsíkové za možnost konání schůze v Muzeu Antonína Dvořáka.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůzeanavrhla vypuštění bodů č. 5 (Zpráva o hospodaření) a č. 6 (Zpráva revizní komise), a to z organizačních důvodů. Členové budou s výsledky hospodaření seznámeni v nejbližší době prostřednictvím e-mailu či korespondenčně. Dále nechala hlasovat o upraveném programu:

 

1.           Zahájení (A. Lehnerová)

2.            Seznámení s programem (M. Jiroudková)

3.            Změna stanov Spolku, personální volby (M. Jiroudková/A. Lehnerová)

4.            Zpráva o činnosti Spolku v r. 2015 (A. Lehnerová)

5.            Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2015 (J. Závěrková)

6.            Zpráva revizní komise (V. Konarovská)

7.             Program činnosti Spolku na rok 2016 (G. Kalinová)

8.             Diskuse (A. Lehnerová)

9.            Seznámení a schválení usnesení (M. Jiroudková)

10.          Závěr

 

Členská schůze SMH schvaluje upravený program členské schůze konané dne 15. 2. 2016.

14/0/0

 

 

Ad 3) Marta Jiroudková informovala o nutnosti úpravy stanov spolku tak, aby byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Členové obdrželi návrh textu e-mailem či na místě před schůzí. K hlavním změnám patří změna sídla spolku, zavedení možnosti hlasování členské schůze metodou per rollam, zrušena byla neobsazená funkce jednatele a revizní komise, kterou nově nahradí kontrolní výbor. Dále Marta Jiroudková vyzvala členy Spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SMH schvaluje změnu stanov Spolku Malostranský hřbitov.

14/0/0

 

Marta Jiroudková navrhla, aby členská schůze schválila složení výboru spolku, který byl zvolen členskou schůzí dne 24. 3. 2015:

 

1.      Alena Lehnerová, nar. 27. 12. 1977 - předsedkyně

2.      Marta Jiroudková, nar. 30. 7. 1981 - místopředsedkyně

3.      Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4.      Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993

5.      Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

 

Dále vyzvala členy Spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy. Dále Marta Jiroudková navrhla hlasování aklamací.

 

Členská schůze SMH schvaluje hlasování formou aklamace.

14/0/0

 

 

Členská schůze SMH schvaluje složení výboru spolku, který byl zvolen členskou schůzí dne 24. 3. 2015.

14/0/0

 

S ohledem na schválení změny stanov spočívající ve zrušení revizní komise a jejím nahrazení kontrolním výborem je navrhováno zvolení bývalých členek komise Věry Konarovské a Elišky Mayerové do kontrolního výboru a její současně doplnění výboru o novou členku Blanku Žálkovou.Marta Jiroudková vyzvala členy spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy. Dále Marta Jiroudková navrhla hlasování aklamací.

 

Členská schůze SMH schvaluje hlasování formou aklamace.

14/0/0

 

 

Členská schůze SMH volí toto složení kontrolníhovýboru:

1.      Věra Konarovská

2.      Eliška Mayerová

3.      Blanka Žálková

14/0/0

 

Stanovy spolku svěřují členské schůzi pravomoc rozhodovat o výši členských příspěvků. Marta Jiroudková navrhla, aby ani v letošním roce nebyly příspěvky vybírány. Dále vyzvala členy spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SMH schvaluje nevybírání členských příspěvků v roce 2016.

14/0/0

 

 

Ad 4) AlenaLehnerová seznámila přítomné s činností spolku v minulém roce. Vzhledem k revitalizaci hřbitova se všechny akce uskutečnily mimo jeho prostor. Proběhlo několik nočních čtení (Vyšehrad, Strahov, Břevnov). Spolek spolupracoval se Správou pražských hřbitovů, spolkem Svatobor, Maticí českou a spolkem Prampouch. V komunitním centru Prádelna se uskutečnila výstava věnovaná Pražskému povstání v okolí hřbitova. V závěru roku byl hřbitov a jeho minulost spjatá s hudebníky Mozartovy generace prezentován ve vídeňském Bezirkmuseu v ulici Landstrasse. Na konci roku vyšla publikace věnovaná podnikatelům a živnostníkům pohřbeným na Malostranském hřbitově, financovaná opět Prahou 5. Dlouho očekávanou událostí bylo vydání rozsáhlé encyklopedie Malostranský hřbitov : historie a současnost.

Ad 7) Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plánem akcí spolku v roce 2016. Zmínila též výstavu ve Vídni, která byla prezentována v místním periodiku a zároveň zde proběhla i přednáška na toto téma. Spolupráce s Vídní pokračuje i v tomto roce.  V dubnu pořádá Matice česká zájezd na vídeňské historické hřbitovy, na který se mohou přihlásit i členové spolku. Slibně pokračuje též spolupráce s Drážďany, konkrétně se spolkem pečujícím o hřbitov sv. Eliáše. I zde by mohla proběhnout výstava o Malostranském hřbitově, stejně jako v partnerském městě Prahy 5 v Berlíně – Neuköllnu.

Malostranský hřbitov by se měl pro veřejnost otevřít poslední sobotu v květnu, a to Májovými slavnosti pořádanými společně se Správou pražských hřbitovů a košířskou farností. V červnu se spolek opět připojí k tradiční Noci kostelů konané 10. 6. V této souvislostiGabriela Kalinová upozornila, že v témže termínu od 19 hod. můžete v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje v rámci oslav korunovace posledního českého krále vyslechnout část „Korunovační mše“ od V. J. Tomáška, pohřbeného na MH. I v letošním roce se uskuteční Arbesovy slavnosti. Ve spolupráci se spolkem Prampouch je na letní měsíce připravena komentovaná vycházka po Praze 6. V srpnu navštívíme vyšehradský hřbitov, kde bude průvodcem znalec z nejpovolanějších, pan magistr Potoček ze spolku Svatobor. V létě se též vrátíme na řepské hřbitovy. Na podzim se bude spolek věnovat oslavám korunovace Ferdinanda V., příslušníci jehož dvora jsou pohřbeni na MH. Proběhnou též tradiční Dušičky. Z akcí, které nemají určen konkrétní termín, zmínila oslavy pěvkyně Josefíny Duškové, hornisty Václava Sticha – Punta či K. H. Borovského. Ve spolupráci se spolkem Svatobor by mohlo proběhnout promítání krátkého filmu o hřbitově ze 60. let minulého století.

V závěru roku vyjde další publikace z edice o Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřená na rektory a profesory University Karlovy. Autorkou bude členka výboru Kateřina Fuksová.

 

Ad 8)Alena Lehnerová zahájila diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

 

Ad 9) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SMH v roce 2015.

Členská schůze SMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2016.

14/0/0

 

Ad 10) Na závěr schůze si předsedkyně Alena Lehnerová připravila malé překvapení: krátké povídání o vztahu Antonína Dvořáka a W. A. Mozarta, jehož dvojité výročí si letos připomínáme. Dvořák jej obdivoval natolik, že si do svého pražského bytu pořídil Mozartovu bustu, dnes vystavenou právě ve Dvořákově muzeu. V knihovně se našly též klavírní výtahy z Mozartových skladeb. Dvořák sám považoval geniálního skladatele za slunce, což vštěpoval i svým žákům.

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,00 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová

 

Zápis ze 4. členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 24. března 2015

 

 

Marta Jiroudková konstatovala, že v době zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, po čtvrt hodině od původního počátku schůze je však, s ohledem na článek č. 7 Stanov Sdružení, možné schůzi zahájit a přijímat usnesení i při nižší účasti.

 

Po odročení začátku schůze bylo z celkového počtu 28 členů Sdružení přítomno 15 členů, členská schůze SZMH byla usnášeníschopná.

 

Členskou schůzi Sdružení zahájila Jana Trojanová, předsedkyně Sdružení. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Dále informovala, že Malostranský hřbitov projde v letošním roce rozsáhlou revitalizací. Skončí tak jedna ze zásadních etap jeho záchrany. Dnes už málokdo pamatuje, v jakém stavu se hřbitov nacházel v době před založením Sdružení. Bez pomoci Správy pražských hřbitovů a dobrovolníků z řad Matice české a příznivců geocatchingu by se nikdy nepodařilo jej uvést do současné podoby. Časem se také objevili zájemci o jeho kulturní využití (noční čtení). Sdružení také odkazovalo na život smíchovského spisovatele a zachránce hřbitova Jakuba Arbesa. Dnes už hřbitovu o život nejde. Následkem jeho revitalizace musí nutně dojít i ke změně aktivit Sdružení. Jana Trojanová v tuto chvíli svůj úkol v rámci úsilí za zachování hřbitova považuje za ukončený a resignuje proto na funkci předsedkyně Sdružení.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze, kteří všichni obdrželi e-mailem či na místě:

 

1.           Zahájení (J. Trojanová)

2.           Seznámení s programem (M. Jiroudková)

3.           Změna stanov Sdružení - změna názvu, změna sídla (M. Jiroudková)

4.           Volba nových členů výboru (M. Jiroudková)

5.           Zpráva o činnosti Sdružení v r. 2014 (A. Lehnerová)

6.           Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2014 (G. Kalinová)

7.           Zpráva revizní komise (M. Jiroudková)

8.            Program Sdružení na rok 2015 (A. Lehnerová)

9.            Diskuse (M. Jiroudková)

10.         Seznámení a schválení usnesení VČS (M. Jiroudková)

11.         Závěr

 

Marta Jiroudková informovala, že kromě bodů č. 3 a 4 programu (změna stanov a volba členů výboru) se jednotlivá usnesení členské schůze budou schvalovat až při projednávání bodu č. 10.

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 24. 3. 2015.

15/0/0

 

 

Ad 3) Vzhledem k tomu, že se podařilo získat finanční prostředky na revitalizaci hřbitova z peněz EU, lze hřbitov považovat za zachráněný. Z tohoto důvodu je proto navrhována změna názvu Sdružení (resp. spolku) na Spolek Malostranský hřbitov.

 

Členská schůze SZMH schvaluje změnu názvu na Spolek Malostranský hřbitov.

15/0/0

 

V souvislosti s odchodem Jany Trojanové z postu předsedkyně je navrhovaná změna sídla Spolku: Janského 2370/91,Praha 5. Korespondenční adresa Spolku bude na adrese hřbitovní správy Malvazinky: U Smíchovského hřbitova 444/1, Praha 5.

 

Členská schůze SMH schvaluje změnu sídla Spolku na Janského 2370/91, Praha 5.

15/0/0

 

 

Ad 4) Vzhledem k rezignaci Jany Trojanové a dlouhodobé nemoci paní Petry Štorkové je navrhována změna složení výboru.

 

Členská schůze SMH bere na vědomí resignaci předsedkyně Jany Trojanové.

15/0/0

 

Členská schůze SMH odvolává paní Petru Štorkovou z Výboru SMH.

15/0/0

 

Členská schůze SMH odvolává paní Marcelu Trojanovou z postu správkyně běžného účtu sdružení a účetní SMH.

15/0/0

 

Marta Jiroudková přednesla přítomným návrh na nové složení Výboru. Zároveň informovala, že předsedu a místopředsedu Spolku volí dle stanov Výbor. V případě schválení návrhu na nové složení Výboru bude rozdělení funkcí následující:

 

 1. Alena Lehnerová, nar. 27. 12. 1977 - předsedkyně
 2. Marta Jiroudková, nar. 30. 7. 1981 - místopředsedkyně
 3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955
 4. Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993
 5. Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

 

Dále vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

Dále navrhla hlasování aklamací k návrhu výboru jako celku.

 

Členská schůze SMH schvaluje volbu Výboru SMH formou aklamace.

15/0/0

 

 

 

 

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Výboru Sdružení:

 

 1. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977
 2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981
 3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955
 4. Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993
 5. Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

15/0/0

 

Členská schůze SMH pověřuje paní Jitku Závěrkovou správou běžného účtu sdružení a vedením účetnictví SMH.

15/0/0

 

Ad 5) Alena Lehnerová seznámila přítomné s činností Spolku v minulém roce. Výbor se scházel dle potřeby, tj. maximálně 1x měsíčně.  Byla prohloubena spolupráce se Správou pražských hřbitovů a NPÚ. V průběhu roku se objevily dva záměry, kterým by se Spolek mohl v budoucnu věnovat: pomník Dientzenhoferů a reedice Kožíkovy knihy „Svatá holčička“. Zásluhou ředitele SPH Mgr. Červeného byly v r. 2014 restaurovány čtyři významné náhrobky.

Spolek kromě tradičních Májových slavností a Dušiček uspořádal také vzpomínkovou vycházku a výstavu zaměřené na Josefínu Duškovou, novinkou byla tajemná noční čtení. Ve spolupráci s rodinou Jakuba Arbesa byly uspořádány velkolepé slavnosti u příležitosti 100 let od úmrtí tohoto spisovatele. V průběhu týdne se v městské knihovně uskutečnilo několik přednášek na téma život a dílo Jakuba Arbesa. Oslavy pak vyvrcholily kulturním programem v parku Portheimka. Bez nároku na honorář se zapojilo také Švandovo divadlo, Městská knihovna v Praze či taneční soubor Marietta.

Byla také navázána spolupráce s občanskými aktivisty snažícími se o záchranu usedlosti Cibulka, kterou nechal postavit pasovský biskup Thun-Hohenstein pohřbený na Malostranském hřbitově.

Spolek připravil akce též v rámci Noci kostelů, Dnů evropského dědictví a mezinárodnímu festivalu Den poezie. 

Pravidelně probíhaly brigády členů Matice české a příznivců geocatchingu.

Díky grantu MČ Praha 5 byla vydána publikace s ediční řady o osobnostech pohřbených na MH s názvem „Umělci a umění na Malostranském hřbitově“. Autorem je Adam Hnojil.

 

Ad 6) Gabriela Kalinová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření a pokladním deníkem. Příjmy na transparentním účtu činily 59.600,- Kč (mj. grant MČ Praha 5 ve výši 37.500,- Kč), výdaje pak 50.238,- Kč, konečný zůstatek 21.462,39 Kč. V pokladně je deponováno 2.010,- Kč. Na činnost Sdružení přispěl v uplynulém roce pravidelný sponzor Jiří Pytlík. Značnou část příjmu tvořilo dobrovolné vstupné. O Dušičkách bylo vybráno cca 10 tis.

 

Ad 7) Marta Jiroudková přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření Sdružení.

 

Ad 8) Alena Lehnerová seznámila přítomné s plánem činnosti Sdružení na příští rok. Vzhledem k plánovanému uzavření hřbitova pro veřejnost z důvodu probíhající revitalizace budou akce probíhat mimo hřbitov. Chystá se výstava v KC Prádelna na téma stavitelské rodiny Dientzenhoferů, proběhne 2. ročník slavností Jakuba Arbesa, chystá se čtení z díla smíchovského patriota Jiřího Karáska ze Lvovic, připomeneme také Kašpara Rojka a jeho dílo spjaté s životem Mistra Jana Husa (výročí jeho upálení). Pozornost bude věnována i pedagogovi a skladateli Jakubu Janu Rybovi. V listopadu se ve Vídni uskuteční výstava na téma Mozartovské hřbitovy upozorňující na dílo významných hudebníků té doby. Spolek by rád navázal spolupráci též s Mozartovou obcí (v roce 2016 uplyne 210 let od Mozartova narození) či se zahraničními spolky věnujícími se péči o funerální památky. Pokračovat bude také mapování náhrobků na hřbitově. Nová jména budou zveřejňována na webových stránkách. Vznikne také databáze fotografií.

 

 

Ad 9)  Marta Jiroudková zahájila diskusi. Se svým příspěvkem se přihlásila Jana Trojanová. Informovala o šíři nápadů, na kterých lze v rámci Spolku pracovat. Například je předjednána spolupráce mezi Akademií výtvarných umění a Správou pražských hřbitovů. Členové Sdružení poděkovali Janě Trojanové za dlouhodobou činnost, bez níž by se nepodařilo hřbitov zachránit.

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

 

Ad 10) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2014.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2014.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2014.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2015.

15/0/0

 

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,00 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová

 

 

Zápis ze 3. členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 6. února 2014

 

 

Členskou schůzi Sdružení zahájila Marta Jiroudková, místopředsedkyně Sdružení. Poděkovala paní Zdeně Ovsíkové, resp. Muzeu A. Dvořáka za zápůjčku jednacích prostor. Dále konstatovala, že v době zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, po čtvrt hodině od původního počátku schůze je však, s ohledem na článek č. 7 Stanov Sdružení,  možné schůzi zahájit a přijímat usnesení i při nižší účasti. Z celkového počtu 36 členů Sdružení bylo přítomno 13 členů, členská schůze SZMH byla (po odročení v délce 15 minut) usnášeníschopná.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze:

 

1.     Zahájení a seznámení s programem (Marta Jiroudková)

2.     Představení hostů a členů, poděkování sponzorům (Jana Trojanová)

3.     Změna stanov, volba členů Výboru a finanční skupiny (Marta Jiroudková)

4.     Zpráva o činnosti Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova v r. 2013 (Gabriela Kalinová)

5.     Zpráva o hospodaření za rok 2013 (za nemocnou Marcelu Trojanovou přednese Věra Konarovská)

6.     Zpráva revizní komise (Věra Konarovská)

7.     Program na rok 2014 (Gabriela Kalinová)

8.     Informace o Novém občanském zákona a změnách, z něj vyplývajících  (Jana Trojanová)

9.     Diskuse (Jana Trojanová)

10.   Schválení usnesení 3. členské schůze (Marta Jiroudková)

11.   Závěr (Jana Trojanová)

 

Podrobnější informace k bodům č. 3 – 8 byly členům k dispozici v brožuře distribuované u prezence. Marta Jiroudková vyzvala přítomné členy, aby během schůze vyplnili členské přihlášky, které reflektují požadavky nového občanského zákona. Dále informovala, že kromě bodu č. 3 programu (změna stanov a volba členů výboru a revizorů) se jednotlivá usnesení členské schůze budou schvalovat až při projednávání bodu č. 10.

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 6. 2. 2014.

13/0/0

 

Ad 2) V současné době má Sdružení 36 členů, hlásí se zejména mladí lidé. Jana Trojanová přivítala přítomné a představila členy SZMH a hosty z Klubu za starou Prahu, NPÚ, restaurátora, autora brožur vydávaných Sdružením a právního poradce-dobrovolníka. Poděkovala také sponzorům, panu J. Pytlíkovi, který přispívá pravidelně částkou 1.000,- Kč, a paní Juliettě Potočkové za velmi štědrý dar ve výši 10.000,- Kč. Na vydání brožury přispěla městská část Praha 5 částkou 45.000,- Kč.

Ad 3) Marta Jiroudková informovala přítomné, že v letošním roce končí volební období současného Výboru Sdružení ve složení Jana Trojanová, Marta Jiroudková, Gabriela Kalinová. Vzhledem k narůstajícímu počtu aktivit Sdružení dosavadní Výbor navrhuje rozšíření počtu členů tohoto výboru, a to na 5 osob. Vzhledem k tomu, že současné stanovy Sdružení stanoví počet členů výboru na 3 osoby, je členské schůzi navrhována změna stanov v tomto smyslu. V návaznosti na nový občanský zákoník je navrhováno prodloužit funkční období výboru na pět let. Návrh nového textu stanov Sdružení obdržel každý člen přítomný na schůzi.

Členská schůze SZMH schvaluje úpravu stanov SZMH.

13/0/0

 

Marta Jiroudková přednesla přítomným návrh na nové složení Výboru:

1. Jana Trojanová, nar. 01.12.1942

2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981

3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977

5. Petra Štorková, nar. 30.08.1945

 

Dále vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

Dále navrhla hlasování aklamací k návrhu výboru jako celku.

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Výboru Sdružení:

1. Jana Trojanová, nar. 01.12.1942

2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981

3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977

5. Petra Štorková, nar. 30.08.1945

13/0/0

 

V současné době vykonává funkci účetní Marcela Trojanová. Členkou revizní komise je Věra Konarovská. Členské schůzi je navrhováno opětovné zvolení výše uvedených a dovolba členky revizní komise Elišky Mayerové. Marta Jiroudková  vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Finanční skupiny:

Marcela Trojanová, účetní

Věra Konarovská, revizní komise

Eliška Mayerová, revizní komise

13/0/0

 

Ad 4) Gabriela Kalinová informovala o činnosti Sdružení v uplynulém roce. Výbor Sdružení scházel pravidelně každý měsíc. Velmi dobře pokračovala spolupráce se Správou pražských hřbitovů. Gabriela Kalinová vyzdvihla rychlost, se kterou tato organizace odstranila následky srpnových bouří. Zmínila také projekt Adopce hrobů, který se sice netýká Malostranského hřbitova, ale i zde se podařilo nalézt potomky se zájmem o opravu rodinného náhrobku. Byly zahájeny pravidelné brigády členů Matice české a příznivců geocatchingu. Díky těmto pracím bylo odhaleno mnoho nových náhrobků. K nejvýznamnějším nálezům patří hrob Nerudových rodičů, hrob Karolíny hraběnky Baillet de Latour, Familie Köhler či Jana Dačického z Heslova. Navázána byla i spolupráce s Ateliérem obnovy a konzervace historických staveb prof. Václava Girsy či s Českou genealogickou společností. Z akcí organizovaných Sdružením se v loňském roce uskutečnily tradiční Májové slavnosti a Památka zesnulých. Sdružení se připojilo také k Noci kostelů, Dnům evropského kulturního dědictví a k Mezinárodnímu festivalu poezie. Akce Sdružení se těšily velké návštěvnosti. Na Dušičky zavítalo více než 500 osob. V komunitním centru Prádelna proběhla v květnu výstava o proměnách hřbitova.  Díky grantu MČ Praha 5 byl vydán čtvrtý díl brožury o osobnostech Malostranského hřbitova – tentokráte zaměřený na život a smrt pasovského biskupa L. Thuna Hohensteina, jehož náhrobek tvoří dominantu hřbitova. Rozvíjeny jsou i zahraniční kontakty (Velvyslanectví Rakouska, mozartologové).

Ad 5)  Věra Konarovská seznámila přítomné se zprávou o hospodaření a pokladním deníkem. Oba výkazy byly členům předány v písemné podobě. Příjmy na běžném účtu činily 56 tis. Kč (finanční příspěvek MČ Praha 5 na vydání publikace, dar od J. Potočkové a J. Pytlíka), výdaje činily 47 tis. Kč (vydání brožury, platby spojené s webovými stránkami). Konečný zůstatek na běžném účtu činil k 31. 12. celkem 12.000,39 Kč. Hotovostní příjmy činily 15.722,- Kč a byly tvořeny zejména dobrovolnými příspěvky, výdaje dosáhly 6.364,- Kč (nákup nářadí, květin a potřeb pro výstavy). Zůstatek k 31. 12. 2013 činil 9.358,- Kč.

Ad 6) Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření Sdružení.

Ad 7) Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plánem činnosti Sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti (s tématem pasovský biskup L. Thun Hohenstein) a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa (červen) a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů vyjednány termíny, kdy bude hřbitov otevřen pro veřejnost bez průvodce. Sdružení dále plánuje vydání publikace o umělcích a umění na MH. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících, duchovních, šlechticích a pasovském biskupu Thunu Hohensteinovi. V roce 2014 by měla vyjít i obsáhlá monografie o MH. V tuto chvíli jsou již kompletovány polohopisné údaje. Pokračovat budou brigády na stříhání břečťanu. Program Sdružení na rok 2014 obdrželi všichni členové v písemné podobě. V roce 2014 by měly proběhnout i přípravy na „Mozartovskou“ výstavu ve Vídni plánovanou na rok 2015.

Ad 8) Jana Trojanová informovala o novinkách, které přináší nový občanský zákon. Zákon stanoví nová pravidla fungování Sdružení, resp. zavádí povinnost transformace Sdružení na spolky. Vzniká povinnost registrace u rejstříkového soudu, a to včetně osobních údajů statutárních orgánů. V této souvislosti je nutná přeregistrace členů, proto je předkládán návrh na schválení nového textu přihlášky.

Ad 9)  Jana Trojanová zahájila diskusi. Seznámila přítomné se studií Ateliéru V. Girsy spočívající v obnově původní zdi hřbitova u Plzeňské ulice včetně vybudování vstupní brány u náhrobku pasovského biskupa L. Thuna Hohensteina. Vzniknout by mělo i zázemí pro kulturní akce. Stavba by měla být financována z fondů Evropské unie. Nyní probíhá schvalovací řízení před žádostí o dotaci.  Trojanová vyzvala přítomné ke spolupráci na akcích Sdružení i na čtení nalezených náhrobků. Informace o možnosti zapojení byla členům předána v písemné podobě.

Kateřina Fuksová informovala o přípravě Slavností Jakuba Arbesa, které by se měly uskutečnit v červnu. Je dojednána spolupráce s pobočkou městské knihovny na Smíchově. Zde by měly po celý pracovní týden probíhat odborné přednášky (Matice česká, Památník národního písemnictví aj.), připravena je i tematická výstava, která bude trvat celý měsíc. Další podrobnosti budou upřesněny. Dle Sylvy Dvořákové ze Správy pražských hřbitovů se chystá také oprava náhrobku Jakuba Arbesa na hřbitově na Malvazinkách.

Martin Patka z Klubu za starou Prahu sdělil přítomným, že Národní technické muzeum v současné době provádí zpracování fotografií Přemysla Koblice z období 1. republiky až po 50. léta 20. století. V této sbírce se nachází množství fotodokumentace Malostranského hřbitova. NTM by uvítalo pomoc při identifikaci materiálů.

Marta Jiroudková vyzvala všechny členy k zapojení se do činnosti redakční rady.

Ad 10) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2014.

Členská schůze SZMH ukládá výboru SZMH připravit transformaci SZMH dle zákona č. 89/2012 Sb., a to do 1. 1. 2017.

Členská schůze SZMH schvaluje text členské přihlášky.

13/0/0

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,45 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová

 

 

Zápis ze členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2013

 

Členskou schůzi sdružení zahájila Marta Jiroudková, místopředsedkyně sdružení. Poděkovala paní Zdeně Ovsíkové, resp. Muzeu A. Dvořáka za zápůjčku jednacích prostor. Představila předsedkyni sdružení Janu Trojanovou a členku výboru Gabrielu Kalinovou. Dále konstatovala, že z celkového počtu 30 členů sdružení je v tuto chvíli přítomno 16 členů, členská schůze SZMH je tudíž usnášeníschopná.  

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze: 

 

 1. Zahájení a seznámení s programem (M. Jiroudková) 

 2. Představení členů, nových členů a hostů (J. Trojanová) 

 3. Zpráva o činnosti o. s. za rok 2012 (G. Kalinová) 

 4. Zpráva o hospodaření za rok 2012 (za nemocnou Marcelu Trojanovou přednese V. Konarovská)

 5. Zpráva revizní komise za rok 2012 (V. Konarovská)

 6. Program o. s. pro rok 2013 (M. Jiroudková) 

 7. Diskuse (J. Trojanová) 

 8. Předložení zápisu členské schůze k schválení (M. Jiroudková) 

 9. Závěr (Trojanová) 

    

 

Ad 1)  

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 1. 2. 2013. 

16/0/0 

 

Marta Jiroudková navrhla zařazení hlasování k jednotlivým bodům programu až do bodu č. 8 v rámci seznamování členů se zápisem z dnešní schůze. 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zařazení hlasování k jednotlivým bodům programu do bodu programu č. 8. 

16/0/0 

 

 

Ad 2) V současné době má sdružení 30 členů, hlásí se zejména mladí lidé. Jana Trojanová stručně představila členy SZMH. Dále byli přivítáni hosté a přátelé sdružení.  

 

 

Ad 3) Gabriela Kalinová představila další podporovatele Sdružení, kteří nejsou členy. Jmenovala například Adama Hnojila a dr. V. Pouzara (zemřel v lednu 2013), kteří připravovali nově vzniklou publikaci o heraldických památkách, a paní Helgu Turkovou z Klubu za starou Prahu. Dále seznámila přítomné s činností sdružení v roce 2012. Byla uzavřena smlouva o spolupráci se Správou pražských hřbitovů. Navázána byla dobrá spolupráce s Ing. arch. Ladislavem Bartošem z NPÚ, kterého od ledna nahradila Ing.arch. Zdenka PoliačikováSdružení má nové logo od Jiřího Davida. Na MH byla nainstalována vitrína s informacemi o akcích na hřbitově. Na MH se v loňském roce konaly Májové slavnosti, Dušičky a komentované vycházky. Sdružení dále spolupracovalo na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví a Festivalu poezie. Díky grantovým prostředkům od MČ Praha 5 vyšla brožura o heraldických památkách  na MH, v tuto chvíli je dokončována velká publikace o hřbitově. Pořádány jsou také instruktážní vycházky pro průvodce. G. Kalinová zmínila také významné zahraniční hosty, kteří navštívili hřbitov v uplynulém roce. Sdružení získalo 3. místo v celostátní soutěži „Má vlast v srdci Evropy“. Zprávu o činnosti obdrželi všichni členové v písemné podobě. 

 

 

Ad 4) Věra Konarovská, zastoupila nemocnou Marcelu Trojanovou a informovala o pohybech na transparentním účtu sdružení u banky FIO. Pohyby na účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek sdružení. Příjmy činily v roce 2012 celkem 54.710,75 Kč (počáteční zůstatek 710,75,- Kč, grant městské části 50.000,- Kč, dar p. Pytlíka 1.000,- Kč, dar od pí Roškotové 3.000,- Kč, úroky činily 16,64 Kč). Výdaje byly 51.619,- Kč (50.000,- Kč na vydání brožury o heraldických památkách, 1.120,- Kč na zahradnické nůžky, 499,- Kč za webové stránky). Konečný zůstatek na účtu tak činí 3.108,39 Kč. Příjem na pokladně činil 5.846,- Kč (dobrovolné vstupné), výdaje pak 2.492,- Kč (organizace výstavy ve vinárně u sv. Anežky). Zůstatek v pokladně činil k 31. 12. 2012 celkem 3.354,- Kč.   

 

 

Ad 5) Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření sdružení. 

 

 

Ad 6) Marta Jiroudková seznámila přítomné s plánem činnosti sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů vyjednány termíny, kdy bude hřbitov otevřen pro veřejnost bez průvodce. Návštěvníci mohou platit dobrovolné vstupné. Sdružení dále plánuje vydání publikace o biskupu Thun-Hohensteinovi. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících, duchovních a šlechticích. V roce 2013 by se také měly uskutečnit 2 výstavy fotografií hřbitova. Pokračovat budou brigády na stříhání břečťanu. V roce 2013 by také měly být zrekonstruovány náhrobky Josefa Parise, Roberta Platzera či Josefa Františka Ebenbergera. Program sdružení na rok 2013 obdrželi všichni členové v písemné podobě. 

 

 

Ad 7)  Jana Trojanová vyzvala k zapojení členů do činnosti Sdružení, zejména pak k pomoci při organizaci akcí jako Májová slavnost či otevření hřbitova pro veřejnost bez průvodců. Pavel Muchka poděkoval Janě Trojanové za množství práce, kterou vykonala pro Malostranský hřbitov. Dále informoval o změnách na Správě pražských hřbitovů. Magistrát si nechal vypracovat podrobné zprávy o péči, kterou je nutné věnovat pražským historickým hřbitovům. Dále P. Muchka navrhl vstoupit v jednání s policií na Praze 5, aby hřbitovu věnovala pozornost. Gabriela Kalinová informovala o přednášce v Národním technickém muzeu konané dne 25.03.2013, která se bude týkat heraldických památek na MH. Přednáška je věnovaná památce Mojmíra Chromého, Vladimíra Pouzara a jako poděkování Františku Kučerovi. 

 

Ad 8) Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze a dala hlasovat o usneseních z dnešní schůze. 

 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2013. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2013. 

16/0/0 

 

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,25 hod. 

 

Zapsala: Marta Jiroudková 

Ověřila: Jana Trojanová 

 

 

 

 

 

Zápis ze členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2012

 

 

1.     Členskou schůzi sdružení zahájila Jana Trojanová, předsedkyně sdružení. Poděkovala Matici české za zápůjčku jednacích prostor a informovala o možnosti e-mailového zasílání přehledu akcí Matice. Představila místopředsedkyni sdružení Martu Jiroudkovou a členku výboru Gabrielu Kalinovou. Dále konstatovala, že z celkového počtu 19 členů sdružení je v tuto chvíli přítomno 10 členů, členská schůze SZMH je tudíž usnášeníschopná.

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze:

 

1. Zahájení a seznámení s programem (M. Jiroudková)

2. Představení členů, nových členů a hostů (J. Trojanová)

3. Zpráva o činnosti o. s. za rok 2011 (G. Kalinová)

4. Zpráva o hospodaření za rok 2011 (M. Trojanová)

5. Zpráva revizní komise (V. Konarovská)

6. Program o. s. pro rok 2012 (M. Jiroudková)

7. Diskuse (J. Trojanová)

8. Předložení zápisu členské schůze k schválení (M. Jiroudková)

9. Závěr (Trojanová)

 

            Členská schůze SZMH schvaluje hlasování aklamací vždy ke každému bodu jako             celku.

            hlasování: 10/0/0

            Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 1. 2. 2012.

            hlasování: 10/0/0

 

 

2.     Následně Jana Trojanová představila přítomné členové SZMH:

 

 • Marie Ulrichová - Hakenová, předsedkyně kulturní komise MČ P-5
 • Marta Jiroudková, zaměstnankyně MČ P-5
 • Gabriela Kalinová, publikační činnost, průvodkyně, spolupráce se zahraničím
 • Bohumil Kocourek, průvodce
 • Pavel Muchka, zástupce Matice české, sekce Společnosti Národního muzea
 • Jana Trojanová, organizační záležitosti Sdružení
 • Marcela Trojanová, účetní
 • Věra Konarovská  - revizní komise          
 • Alexandra Škrlandová - průvodkyně     
 • Helena Liláková – záchrana na akcích, rozdání materiálů                 
 •  Sylva Dvořáková – zaměstnankyně Hřbitovní správy Malvazinky           

 

 

Dále byli přivítáni hosté a přátelé sdružení:

 • Ing. Přibil ze Správy pražských hřbitovů
 • Martina Nikodýmová, prapravnučka Jakuba Arbesa
 • Adéla Nikodýmová
 • Martin Arden – novinář
 • Adam Hnojil - NPÚ

 

 

3.     Gabriela Kalinová seznámila přítomné s činností sdružení v uplynulém roce. Většina úkolů uložených ustavující členskou schůzí v minulém roce byla splněna. Byla navázána velmi dobrá spolupráce se Správou pražských hřbitovů. Dalšími kooperujícími organizacemi jsou Národní památkový ústav (pracoviště Praha), Národní muzeum, Pražská informační služba, Matice česká či Mozartova obec. Morální podporu poskytuje Klub za starou Prahu. Ze zahraničních organizací byly navázány kontakty s Ambasádou spolkové republiky Rakousko, Správou Eliášského, Trojičního a Jánského hřbitova v Drážďanech či Komenského spolkem v Berlíně. Na MH se v loňském roce konaly Májové slavnosti, Dušičky a komentované vycházky zaměřené na funerální plastiky. Sdružení dále spolupracovalo na Dnech evropského dědictví a Festivalu poezie. Díky grantovým prostředkům od MČ Praha 5 vyšla brožura o duchovních osobnostech pohřbených na MH. Pracuje se na plánku hřbitova, zpracováváme fotodokumentaci. Byly také zprovozněny webové stránky sdružení. Zprávu o činnosti obdrželi všichni členové v písemné podobě. Členové sdružení se zúčastnili různých brigád na drobných úpravách okolí náhrobků.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2011.

hlasování: 11/0/0

 

4.     Marcela Trojanová informovala o založení transparentního účtu sdružení u banky FIO. Pohyby na účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek sdružení. Příjmy činily v roce 2011 celkem 30.710,75 Kč (základní vklad 100,- Kč, grant městské části 30.000,- Kč, dar p. Pytlíka 600,- Kč, úroky činily 10,75 Kč). Výdaje byly 30.000,- Kč (vydání brožury o duchovních osobnostech). Konečný zůstatek na účtu tak činí 710,75 Kč.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2011.

hlasování: 11/0/0

 

5.     Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření sdružení.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2011.

hlasování: 11/0/0

 

6.     Marta Jiroudková seznámila přítomné s plánem činnosti sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci častějšího zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů předběžně vyjednány termíny, kdy bude otevření hřbitova zajišťovat sdružení či SPH. Návštěvníci by mohli v obou případech platit dobrovolné vstupné. Sdružení dále plánuje vydání publikace o šlechtických rodech, jejichž příslušníci jsou pohřbeni na MH, a to včetně heraldických znaků. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících a duchovních. Dále by měly již během února být upgradovány webové stránky včetně doplnění fotogalerie. Program sdružení na rok 2012 obdrželi všichni členové v písemné podobě.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2012.

hlasování: 11/0/0

 

7.     V diskusi vystoupila Jana Trojanová se žádostí o pomoc při zajišťování průvodcovských služeb na MH. Sdružení též hledá schopného fundraisera, který by pomohl získat finanční prostředky na další publikační činnost, a také odborníka na čtení nápisů na náhrobcích. Řadové členy pak poprosila o spoluúčast při zajišťování pořadatelských služeb vč. případného úklidu hřbitova před akcemi. Marie Hakenová pozvala přítomné na Talent Prahy 5 konaném dne 8. 2. v Národním domě na Smíchově a na koncert u příležitosti Josefiny Duškové, který se uskuteční 6. 3. od 18,30 hod. v kostele sv. Václava. Gabriela Kalinová informovala o možnosti propagace sdružení i MH v Juditině věži. Dále navrhla zapojení mladých lidí do akcí sdružení (procházky součástí výukového programu, vystoupení mladých hudebníků v kostele Nejsvětější Trojice). V dušičkovém čase by bylo možné uspořádat malou výstavu fotografií MH ve vinárně u sv. Anežky na Starém Městě, jehož majitel je členem Klubu za starou Prahu. Ing. Přibil ze Správy pražských hřbitovů potvrdil zájem SPH o péči o MH a vyjádřil podporu práci sdružení. Informoval o nutných prořezech zeleně provedených na základě odborného stanoviska NPÚ a o chystaném odstraňování břečťanu v zadní části hřbitova. Ing. Přibil vyčlenil v rozpočtu prostředky na péči o zeleň. Získal též příslib získání prostředků z fondů EU, které by mohly být použity na opravy hřbitova. Financování vydávání publikací ze zdrojů SPH pravděpodobně nebude možné, ale Ing. Přibil v této věci oslovil několik podnikatelů. Paní Dvořáková informovala o jarním úklidu na MH zajišťovaném SPH. Hrozí nebezpečí propadu do hrobek. Ing. Přibil proto doporučil luštění nápisů na náhrobcích až po ostříhání břečťanu v jeho okolí, aby byly propady zřejmé.

 

 

8.     Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze.

Členská schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2012. hlasování: 11/0/0

 

9.     Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,30 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová

 

 

Zápis z ustavující schůze

Sdružení za záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2011

 

 

1.     Ustavující shromáždění Sdružení zahájil Pavel Muchka z Matice české, sekce Společnosti Národního muzea. Shrnul dosavadní aktivity Společnosti ve věci Malostranského hřbitova. Dále nabídl sdružení přednáškový sál s promítací technikou. Po té se slova ujala členka přípravného výboru sdružení, paní Jana Trojanová. Poděkovala Matici české za zápůjčku jednacích prostor a představila další členky přípravného výboru sdružení, Gabrielu Kalinovou a Martu Jiroudkovou. Stručně informovala o založení sdružení. Žádost o registraci včetně návrhu stanov byla na Ministerstvo vnitra podána 23. 11. 2010. Již 25. 11. 2010 byla kladně vyřízena, stanovy schváleny a registrace provedena přidělením IČ 22846999.

 

Dále pí. Trojanová představila program dnešní schůze:

 

1. Zahájení a schválení programu

2. Představení členů ustavující schůze

3. Schválení stanov sdružení

4. Volba výboru

5. Program sdružení na rok 2011

6. Diskuse

7. Schválení zápisu ustavující členské schůze

8. Závěr

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje hlasování aklamací vždy ke každému bodu jako celku.

hlasování: 8/0/0

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje program schůze dne 1. 2. 2011.

hlasování: 8/0/0

 

2.     Následně byli představeni přítomní zakládající členové SZMH:

 

Ø  Marie Ulrichová - Hakenová, předsedkyně kulturní komise MČ P-5

Ø  Jindřiška Heřmanová, průvodkyně

Ø  Marta Jiroudková, zaměstnankyně MČ P-5

Ø  Gabriela Kalinová, publikační činnost, průvodkyně, spolupráce se zahraničím

Ø  Bohumil Kocourek, průvodce

Ø  Pavel Muchka, zástupce Matice české, sekce Společnosti Národního muzea

Ø  Jana Trojanová, organizační záležitosti Sdružení

Ø  Marcela Trojanová, účetní

 

3.     Dalším bodem schůze bylo schválení stanov sdružení, které členové obdrželi v písemné podobě. V stanovách došlo na základě připomínek ze strany členů v Čl. 6 „Orgány sdružení“ k redukci a místo bodu č. 3 „Dozorčí rada“ a bodu č. 4 „Kontrolní orgán“ je vytvořen jeden orgán pod názvem  „Revizoři účtů“.

 

Orgány sdružení se tak stávají:

1. Členská schůze

2. Výbor sdružení

3. Revizoři účtů

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje stanovy SZMH.

hlasování: 8/0/0

 

Členská schůze pověřila paní Trojanovou, aby tuto změnu nahlásila do 7. 2. 2011 na Ministerstvo vnitra ČR.

 

4.     Gabriela Kalinová navrhla na funkci předsedkyně paní Janu Trojanovou. Do funkce statutární místopředsedkyně doporučila zvolit Martu Jiroudkovou a za další členku výboru pak Gabrielu Kalinovou. Na post správkyně bankovního účtu a účetní sdružení navrhuje paní Marcelu Trojanovou, jako revizora účtů paní Věru Konarovskou. Oblasti působnosti jednotlivých členů výboru budou rozděleny na prvním zasedání.

 

Ustavující schůze SZMH volí Janu Trojanovou předsedkyní SZMH, Martu Jiroudkovou statutární místopředsedkyní SZMH a Gabrielu Kalinovou členkou výboru SZMH

Ustavující schůze SZMH volí Marcelu Trojanovou správkyní běžného účtu sdružení a účetní SZMH.

Ustavující schůze SZMH volí Věru Konarovskou revizorkou účtů SZMH.

Ustavující schůze občanského Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova zplnomocňuje předsedkyni Janu Trojanovou (01.12.1942) k samostatnému podepisování dokumentů občanského sdružení.

Statutární místopředsedkyni Martu Jiroudkovou (30.07.1981) zplnomocňuje  k zastupování sdružení, včetně samostatného podepisování dokumentů občanského sdružení v rozsahu určeném plnou mocí udělenou předsedkyní.

O veškeré činnosti v tomto směru bude předsedkyně i statutární místopředsedkyně

informovat vždy na nejbližší výborové schůzi členy výboru.

hlasování 8/0/0

 

5.     Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plány sdružení do příští členské schůze, která je naplánována na leden 2012. Dle jejích slov se jedná o program rámcový. Další návrhy lze kdykoliv zaslat výboru. Je nutné založit běžný účet. Webové stránky v tuto chvíli fungují na webové adrese: malostranskyhrbitov.unas.cz. Členové dostanou odkaz e-mailem. Dalším úkolem bude navázání spolupráce s kulturními organizacemi, orgány památkové péče a správcem hřbitova Správou pražských hřbitovů. V současné době je připravována druhá brožura z edice o slavných osobnostech pohřbených na Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřená na zde ležící duchovní představitele. Téma zpracovává Hedvika Kuchařová z premonstrátského kláštera na Strahově. Vydání brožury je závislé na přidělení grantu MČ Praha 5. Gabriela Kalinová dále hovořila o akcích chystaných na letošní rok. Májové slavnosti by měly proběhnout 28. května. Budou mít opět dvě části: hudební vystoupení v kostele Nejsvětější Trojice a komentovanou vycházku po hřbitově zaměřenou na osobnosti, které mají v roce 2011 výročí narození či úmrtí. Na podzim se uskuteční Dušičky. Výbor by měl do letních prázdnin připravit základní koncept akce. Je nutné začít pracovat na katalogizačních lístcích k jednotlivým hrobům na hřbitově. V této věci bude nutné obrátit se na veřejnost, zejména potomky zemřelých. V současné literatuře se vyskytuje mnoho chyb. Je také nutné dohledat fotodokumentaci.

 

6.     Jana Trojanová informovala o restaurování tří významných náhrobků v min. roce (Mašek, Wähner, Valdštejnová), financované MK z havarijního fondu. Realizaci provedla Správa pražských hřbitovů. Paní Trojanová s Pavlem Muchkou, příp. i s Martou Jiroudkovou, v nejbližší době navštíví ředitelství této organizace za účelem navázání další spolupráce, mj. i s nabídkou slavnostního odhalení opravených soch v rámci Májových slavností. Paní Bělová navrhla konání prohlídky MH se zaměřením na kovové funerální plastiky. Dalším tématem byla spolupráce se zahraničím (Eliášský hřbitov, Gliwice, Neuköln). Jana Trojanová informovala, že zatím nutné nerozjíždět masový nábor členů.

 

7.     Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze.

 Ustavující schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2011. hlasování: 8/0/0

8.     Závěr.

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová