Rozhodněte o budoucí podobě okolí Malostranského hřbitova

Rozhodněte o budoucí podobě okolí Malostranského hřbitova

Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí. Ta se v první etapě bude zabývat lokalitou Plzeňská – Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Druhá etapa bude řešit území navazující, a to od Buďánek po Bucharovu. Při zpracování bude kladen důraz na zapojení veřejnosti, proto se budou v analytické fázi projektu zjišťovat názory občanů. Jednat se bude o průzkum současného stavu, vypátrání konfliktů v území, vyvolání diskuse, podnícení spolupráce mezi hlavními aktéry v území a identifikaci občanů s projektem.

Na duben je k první etapě připravena řada akcí, zahrnující dotazníky, urbanistické vycházky i plánovací setkání. Informace k participaci bude možné najít na www.facebook.com/motolskeudoli nebo na webových stránkách https://motolskeudoli.praha5.cz/, kde je zároveň možné vyplnit online dotazník. Stránky budou funkční i pro druhou etapu. Prezentace návrhu první etapy určená pro širokou veřejnost by měla proběhnout v září.

Názor obyvatel bude výchozím bodem pro samostatnou Koncepční studii veřejných prostranství, která se zároveň stane podkladem pro regulační plán. V rámci jejího zpracování bude mj. řešena lokalita mezi komunikacemi Plzeňská a Vrchlického (proluky v ulici Hlaváčova) a předprostor Buďánek (křižovatka Plzeňská – Nad Zámečnicí).  Studie předloží koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality. 

Po odevzdání hrubopisu architekti znovu osloví veřejnost kvůli zpětné vazbě, názory pak zapracují do finální podoby.