Podoby funerální kultury v raně novověkém Finsku

Podoby funerální kultury v raně novověkém   Finsku
Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova si vás dovoluje pozvat na přednášku své členky Evy Jarošové, která se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince od 16,00 hod. v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce.Tématem jsou podoby funerální kultury v raně novověkém Finsku.
Tuoniova vlast věčná, neboli finská říše mrtvých. Smrt a vyrovnávání se s ní patřilo odjakživa k velkým tématům lidské společnosti. Jakých podob nabývalo ve Finsku? Přednáška posluchače v krátkosti seznámí s finskými dějinami a na jejich základě se pokusí podat obrázek finské kultury a jejího vztahu ke smrti. Od předkřesťanské doby po raný novověk až do současnosti se na názorných příkladech z Národního Muzea v Helsinkách,z katedrály v Turku (Åbo) ale i z pramenů literárních, jakým je například národní epos Kalevala, pokusíme sledovat, nakolik bylo prostředí Finského vévodství a posléze Velkovévodství specifické, a nakolik naopak zcela zapadalo do kulturního rámce střední Evropy. Těžiště přednášky leží v raném novověku, ale dovoluje si i přesahy do 19. a 20.století, které jsou z hlediska funerální kultury tím nejzajímavějším a nejpřínosnějším obdobím, které může Finsko nabídnout.

 

Bc. Eva Jarošová je absolventkou bakalářského studia historie na FF UK, nyní na Ústavu českých dějin FF UK studuje v magisterském cyklu specializaci raně novověké dějiny (vedoucí diplomové práce doc. Marie Š. Koldinská). Zaměřuje se na kulturní dějiny, především na dějiny funerální kultury a všeho, co k ní patří. Díky programu Erasmus strávila akademický rok 2012/2013 ve Finsku, kde prohlubovala svou znalost finského raného novověku, finštiny a hlavně finských funerálií.