František Xaver Dušek - přítel Mozartův

František Xaver Dušek - přítel Mozartův

F. X. Dušek byl pokřtěn 8. prosince 1731. Pocházel z chudých poměrů. Jeho talentu si však všiml hrabě Jan Karel Špork, který mu umožnil studium skladby a hry na varhany u Františka Habermanna. Studia dovršil ve Vídni u dvorního skladatele Georga Christo­pha Wagenseila, u něj se také poprvé setkal s W. A. Mozartem. V roce 1770 se vrátil do Prahy a věnoval se pedagogické činnosti. Stal se zakladatelem první české klavírní školy. Mezi jeho žáky patřili nejen přední šlechtici žijící v Praze, ale i budoucí vynikající profesionální hudebníci, např. Leopold Koželuh, Vincenc Mašek a Jan Nepomuk Augustin Vitásek, a také jeho bu­doucí manželka zpěvačka Josefina Hambacherová.

Vynikl jako virtuos na cembalo i kladívkový klavír. Jeho vlastní skladby jsou ve vkusném mozartovském duchu. V řadě skladeb nezapře český původ a romantický nádech předznamenává klavírní dílo Václava Jana Tomáška. Složil 37 symfonií, několik serenád, 36 dechových sextetů, 26 smyčcových kvartetů a okolo 23 smyčcových trií, 6 klavírních trií, četné písně a koncertní árie a mnoho dalších drobných skladeb.

O uctění Duška pražskými hudebníky se zmiňuje Neue Prager Zeitung č. 14 z roku 1799: „Slouží všem zdejším umělcům ke skutečné slávě, že z vlastního popudu uspořádali a provedli při zádušní mši dnes ráno v 10 hod. v malostranském farním chrámu sv. Mikuláše k velké pochvale, za řízení pana Vincence Maška, vhodnou smuteční hudbu na nezapomenutelnou paměť pana Františka Duška, zde 12. února zemřelého, který se vždy jako umělec vyznamenával právě tak rozmanitými namáhavými pracemi svých hudebních kompozic, jako svou známou mistrovskou hrou na piano. Čechy ztratily v panu Františku Duškovi jednoho ze svých nejslavnějších hudebních umělců. ... on vychoval velké množství žáků, jejichž jména sama nyní rozmnožují slávu naší vlasti. Jeho kompozice dýchají něžným duchem, kterým se on sám vyznačoval po celý život.... Tyto zásluhy o umění dávají pociťovat jeho ztrátu právě tak, jako jeho poctivost, dobročinnost trpícím nouzí, jemnost povahy a zbožnost, jež ho provázely životem a činily ho hodna obecné úcty."

Leopold Mozart, charakterizuje Duška v dopise dceři ze dne 26. ledna 1787 slovy "Dobrý muž!"

Ukázku z klavírního koncertu skladatele Duška si můžete poslechnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=CWAu9C_5ze4