a území hlavního města Prahy se v dnešní době rozkládá vice než 70 lokalit hřbitovů. Z tohoto počtu jich 29  spadá pod Správu pražských hřbitovů, 38 je svěřeno péči jednotlivých městských částí, obě pražská krematoria a 3 urnové hřbitovy spravuje Pohřební ústav hl.m. Prahy. Zbývající pražské hřbitovy jsou zpravidla ve správě církví.

Opatření z roku 1911 (začlenění pražských hřbitovů do Pohřebního ústavu) bylo překonáno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1991, a tak od 1. ledna 1992 Pohřební služba zanikla a byla rozdělena na dvě organizace – Pohřební ústav HLMP a Správu pražských hřbitovů, příspěvkovou organizaci, jako samostatný celek, s vymezením hlavního účelu poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť ve zřizovací listině. Stav pražských hřbitovů výrazně ovlivnilo usnesení ZHLMP č. 1158 ze dne 26. října 1999, v němž byl schválen Investiční záměr obnovy pražských hřbitovů v letech 2000 – 2010.

 

V rámci předpokládaného návrhu záměru obnovy pražských hřbitovů v letech 2000 – 2010 bylo výše uvedeným usnesením ZHLMP přijato rozhodnutí vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky které by měly napomoci pozvednout úroveň všech hřbitovů spravovaných Správou pražských hřbitovů na optimální stav, tj. na standardní evropskou úroveň. U hřbitovů i urnových hájů se především jedná o rekonstrukce objektů včetně technického a sociálního zázemí, rekonstrukce přístupových cest a ohradních zdí, opravy kolumbárií, zřizování nových louček rozptylu, rozvody vody, opravy kanalizačních přípojek, instalace nových orientačních tabulí apod., v souladu se zpracovanou podrobnou studií rozvoje pražských hřbitovů a jejich rozšiřování z roku 1999. Navrženým koncepčním řešením jsou naplňovány příslušné teze Strategického plánu města a potvrzeno směrem k veřejnosti, že hlavní město Praha chce být kulturním centrem Evropy, pečujícím o veřejně prospěšné služby a ochraňující zájmy občanů v oblasti pohřebnictví, tedy v oblasti z hlediska společenské etiky výrazně citlivé a každého se dotýkající. Úspěšným ukončením akcí podporovaných z dotací pro Správu pražských hřbitovů na léta 2007 – 2010 by se tak všechny pražské hřbitovy měly dostat na mezinárodní úroveň.

Více na www.hrbitovy.cz