Členské schůze

Zápis ze členské schůze

Spolku Malostranský hřbitov

konané dne 15. února 2016

 

Marta Jiroudková konstatovala, že v době zahájení schůzebylo z celkového počtu 27 členů Spolku přítomno 14 členů, členská schůze Spolku byla usnášeníschopná.

 

Členskou schůzi spolku zahájila předsedkyně Alena Lehnerová. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Poděkovala paní Zdeňce Ovsíkové za možnost konání schůze v Muzeu Antonína Dvořáka.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůzeanavrhla vypuštění bodů č. 5 (Zpráva o hospodaření) a č. 6 (Zpráva revizní komise), a to z organizačních důvodů. Členové budou s výsledky hospodaření seznámeni v nejbližší době prostřednictvím e-mailu či korespondenčně. Dále nechala hlasovat o upraveném programu:

 

1.           Zahájení (A. Lehnerová)

2.            Seznámení s programem (M. Jiroudková)

3.            Změna stanov Spolku, personální volby (M. Jiroudková/A. Lehnerová)

4.            Zpráva o činnosti Spolku v r. 2015 (A. Lehnerová)

5.            Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2015 (J. Závěrková)

6.            Zpráva revizní komise (V. Konarovská)

7.             Program činnosti Spolku na rok 2016 (G. Kalinová)

8.             Diskuse (A. Lehnerová)

9.            Seznámení a schválení usnesení (M. Jiroudková)

10.          Závěr

 

Členská schůze SMH schvaluje upravený program členské schůze konané dne 15. 2. 2016.

14/0/0

 

 

Ad 3) Marta Jiroudková informovala o nutnosti úpravy stanov spolku tak, aby byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Členové obdrželi návrh textu e-mailem či na místě před schůzí. K hlavním změnám patří změna sídla spolku, zavedení možnosti hlasování členské schůze metodou per rollam, zrušena byla neobsazená funkce jednatele a revizní komise, kterou nově nahradí kontrolní výbor. Dále Marta Jiroudková vyzvala členy Spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SMH schvaluje změnu stanov Spolku Malostranský hřbitov.

14/0/0

 

Marta Jiroudková navrhla, aby členská schůze schválila složení výboru spolku, který byl zvolen členskou schůzí dne 24. 3. 2015:

 

1.      Alena Lehnerová, nar. 27. 12. 1977 - předsedkyně

2.      Marta Jiroudková, nar. 30. 7. 1981 - místopředsedkyně

3.      Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4.      Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993

5.      Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

 

Dále vyzvala členy Spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy. Dále Marta Jiroudková navrhla hlasování aklamací.

 

Členská schůze SMH schvaluje hlasování formou aklamace.

14/0/0

 

 

Členská schůze SMH schvaluje složení výboru spolku, který byl zvolen členskou schůzí dne 24. 3. 2015.

14/0/0

 

S ohledem na schválení změny stanov spočívající ve zrušení revizní komise a jejím nahrazení kontrolním výborem je navrhováno zvolení bývalých členek komise Věry Konarovské a Elišky Mayerové do kontrolního výboru a její současně doplnění výboru o novou členku Blanku Žálkovou.Marta Jiroudková vyzvala členy spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy. Dále Marta Jiroudková navrhla hlasování aklamací.

 

Členská schůze SMH schvaluje hlasování formou aklamace.

14/0/0

 

 

Členská schůze SMH volí toto složení kontrolníhovýboru:

1.      Věra Konarovská

2.      Eliška Mayerová

3.      Blanka Žálková

14/0/0

 

Stanovy spolku svěřují členské schůzi pravomoc rozhodovat o výši členských příspěvků. Marta Jiroudková navrhla, aby ani v letošním roce nebyly příspěvky vybírány. Dále vyzvala členy spolku k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SMH schvaluje nevybírání členských příspěvků v roce 2016.

14/0/0

 

 

Ad 4) AlenaLehnerová seznámila přítomné s činností spolku v minulém roce. Vzhledem k revitalizaci hřbitova se všechny akce uskutečnily mimo jeho prostor. Proběhlo několik nočních čtení (Vyšehrad, Strahov, Břevnov). Spolek spolupracoval se Správou pražských hřbitovů, spolkem Svatobor, Maticí českou a spolkem Prampouch. V komunitním centru Prádelna se uskutečnila výstava věnovaná Pražskému povstání v okolí hřbitova. V závěru roku byl hřbitov a jeho minulost spjatá s hudebníky Mozartovy generace prezentován ve vídeňském Bezirkmuseu v ulici Landstrasse. Na konci roku vyšla publikace věnovaná podnikatelům a živnostníkům pohřbeným na Malostranském hřbitově, financovaná opět Prahou 5. Dlouho očekávanou událostí bylo vydání rozsáhlé encyklopedie Malostranský hřbitov : historie a současnost.

Ad 7) Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plánem akcí spolku v roce 2016. Zmínila též výstavu ve Vídni, která byla prezentována v místním periodiku a zároveň zde proběhla i přednáška na toto téma. Spolupráce s Vídní pokračuje i v tomto roce.  V dubnu pořádá Matice česká zájezd na vídeňské historické hřbitovy, na který se mohou přihlásit i členové spolku. Slibně pokračuje též spolupráce s Drážďany, konkrétně se spolkem pečujícím o hřbitov sv. Eliáše. I zde by mohla proběhnout výstava o Malostranském hřbitově, stejně jako v partnerském městě Prahy 5 v Berlíně – Neuköllnu.

Malostranský hřbitov by se měl pro veřejnost otevřít poslední sobotu v květnu, a to Májovými slavnosti pořádanými společně se Správou pražských hřbitovů a košířskou farností. V červnu se spolek opět připojí k tradiční Noci kostelů konané 10. 6. V této souvislostiGabriela Kalinová upozornila, že v témže termínu od 19 hod. můžete v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje v rámci oslav korunovace posledního českého krále vyslechnout část „Korunovační mše“ od V. J. Tomáška, pohřbeného na MH. I v letošním roce se uskuteční Arbesovy slavnosti. Ve spolupráci se spolkem Prampouch je na letní měsíce připravena komentovaná vycházka po Praze 6. V srpnu navštívíme vyšehradský hřbitov, kde bude průvodcem znalec z nejpovolanějších, pan magistr Potoček ze spolku Svatobor. V létě se též vrátíme na řepské hřbitovy. Na podzim se bude spolek věnovat oslavám korunovace Ferdinanda V., příslušníci jehož dvora jsou pohřbeni na MH. Proběhnou též tradiční Dušičky. Z akcí, které nemají určen konkrétní termín, zmínila oslavy pěvkyně Josefíny Duškové, hornisty Václava Sticha – Punta či K. H. Borovského. Ve spolupráci se spolkem Svatobor by mohlo proběhnout promítání krátkého filmu o hřbitově ze 60. let minulého století.

V závěru roku vyjde další publikace z edice o Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřená na rektory a profesory University Karlovy. Autorkou bude členka výboru Kateřina Fuksová.

 

Ad 8)Alena Lehnerová zahájila diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

 

Ad 9) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SMH v roce 2015.

Členská schůze SMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2016.

14/0/0

 

Ad 10) Na závěr schůze si předsedkyně Alena Lehnerová připravila malé překvapení: krátké povídání o vztahu Antonína Dvořáka a W. A. Mozarta, jehož dvojité výročí si letos připomínáme. Dvořák jej obdivoval natolik, že si do svého pražského bytu pořídil Mozartovu bustu, dnes vystavenou právě ve Dvořákově muzeu. V knihovně se našly též klavírní výtahy z Mozartových skladeb. Dvořák sám považoval geniálního skladatele za slunce, což vštěpoval i svým žákům.

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,00 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová

 

Zápis ze 4. členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 24. března 2015

 

 

Marta Jiroudková konstatovala, že v době zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, po čtvrt hodině od původního počátku schůze je však, s ohledem na článek č. 7 Stanov Sdružení, možné schůzi zahájit a přijímat usnesení i při nižší účasti.

 

Po odročení začátku schůze bylo z celkového počtu 28 členů Sdružení přítomno 15 členů, členská schůze SZMH byla usnášeníschopná.

 

Členskou schůzi Sdružení zahájila Jana Trojanová, předsedkyně Sdružení. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Dále informovala, že Malostranský hřbitov projde v letošním roce rozsáhlou revitalizací. Skončí tak jedna ze zásadních etap jeho záchrany. Dnes už málokdo pamatuje, v jakém stavu se hřbitov nacházel v době před založením Sdružení. Bez pomoci Správy pražských hřbitovů a dobrovolníků z řad Matice české a příznivců geocatchingu by se nikdy nepodařilo jej uvést do současné podoby. Časem se také objevili zájemci o jeho kulturní využití (noční čtení). Sdružení také odkazovalo na život smíchovského spisovatele a zachránce hřbitova Jakuba Arbesa. Dnes už hřbitovu o život nejde. Následkem jeho revitalizace musí nutně dojít i ke změně aktivit Sdružení. Jana Trojanová v tuto chvíli svůj úkol v rámci úsilí za zachování hřbitova považuje za ukončený a resignuje proto na funkci předsedkyně Sdružení.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze, kteří všichni obdrželi e-mailem či na místě:

 

1.           Zahájení (J. Trojanová)

2.           Seznámení s programem (M. Jiroudková)

3.           Změna stanov Sdružení - změna názvu, změna sídla (M. Jiroudková)

4.           Volba nových členů výboru (M. Jiroudková)

5.           Zpráva o činnosti Sdružení v r. 2014 (A. Lehnerová)

6.           Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2014 (G. Kalinová)

7.           Zpráva revizní komise (M. Jiroudková)

8.            Program Sdružení na rok 2015 (A. Lehnerová)

9.            Diskuse (M. Jiroudková)

10.         Seznámení a schválení usnesení VČS (M. Jiroudková)

11.         Závěr

 

Marta Jiroudková informovala, že kromě bodů č. 3 a 4 programu (změna stanov a volba členů výboru) se jednotlivá usnesení členské schůze budou schvalovat až při projednávání bodu č. 10.

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 24. 3. 2015.

15/0/0

 

 

Ad 3) Vzhledem k tomu, že se podařilo získat finanční prostředky na revitalizaci hřbitova z peněz EU, lze hřbitov považovat za zachráněný. Z tohoto důvodu je proto navrhována změna názvu Sdružení (resp. spolku) na Spolek Malostranský hřbitov.

 

Členská schůze SZMH schvaluje změnu názvu na Spolek Malostranský hřbitov.

15/0/0

 

V souvislosti s odchodem Jany Trojanové z postu předsedkyně je navrhovaná změna sídla Spolku: Janského 2370/91,Praha 5. Korespondenční adresa Spolku bude na adrese hřbitovní správy Malvazinky: U Smíchovského hřbitova 444/1, Praha 5.

 

Členská schůze SMH schvaluje změnu sídla Spolku na Janského 2370/91, Praha 5.

15/0/0

 

 

Ad 4) Vzhledem k rezignaci Jany Trojanové a dlouhodobé nemoci paní Petry Štorkové je navrhována změna složení výboru.

 

Členská schůze SMH bere na vědomí resignaci předsedkyně Jany Trojanové.

15/0/0

 

Členská schůze SMH odvolává paní Petru Štorkovou z Výboru SMH.

15/0/0

 

Členská schůze SMH odvolává paní Marcelu Trojanovou z postu správkyně běžného účtu sdružení a účetní SMH.

15/0/0

 

Marta Jiroudková přednesla přítomným návrh na nové složení Výboru. Zároveň informovala, že předsedu a místopředsedu Spolku volí dle stanov Výbor. V případě schválení návrhu na nové složení Výboru bude rozdělení funkcí následující:

 

 1. Alena Lehnerová, nar. 27. 12. 1977 - předsedkyně
 2. Marta Jiroudková, nar. 30. 7. 1981 - místopředsedkyně
 3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955
 4. Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993
 5. Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

 

Dále vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

Dále navrhla hlasování aklamací k návrhu výboru jako celku.

 

Členská schůze SMH schvaluje volbu Výboru SMH formou aklamace.

15/0/0

 

 

 

 

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Výboru Sdružení:

 

 1. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977
 2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981
 3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955
 4. Kateřina Fuksová, nar. 8. 1. 1993
 5. Jitka Závěrková, nar. 22. 1. 1964 - účetní

15/0/0

 

Členská schůze SMH pověřuje paní Jitku Závěrkovou správou běžného účtu sdružení a vedením účetnictví SMH.

15/0/0

 

Ad 5) Alena Lehnerová seznámila přítomné s činností Spolku v minulém roce. Výbor se scházel dle potřeby, tj. maximálně 1x měsíčně.  Byla prohloubena spolupráce se Správou pražských hřbitovů a NPÚ. V průběhu roku se objevily dva záměry, kterým by se Spolek mohl v budoucnu věnovat: pomník Dientzenhoferů a reedice Kožíkovy knihy „Svatá holčička“. Zásluhou ředitele SPH Mgr. Červeného byly v r. 2014 restaurovány čtyři významné náhrobky.

Spolek kromě tradičních Májových slavností a Dušiček uspořádal také vzpomínkovou vycházku a výstavu zaměřené na Josefínu Duškovou, novinkou byla tajemná noční čtení. Ve spolupráci s rodinou Jakuba Arbesa byly uspořádány velkolepé slavnosti u příležitosti 100 let od úmrtí tohoto spisovatele. V průběhu týdne se v městské knihovně uskutečnilo několik přednášek na téma život a dílo Jakuba Arbesa. Oslavy pak vyvrcholily kulturním programem v parku Portheimka. Bez nároku na honorář se zapojilo také Švandovo divadlo, Městská knihovna v Praze či taneční soubor Marietta.

Byla také navázána spolupráce s občanskými aktivisty snažícími se o záchranu usedlosti Cibulka, kterou nechal postavit pasovský biskup Thun-Hohenstein pohřbený na Malostranském hřbitově.

Spolek připravil akce též v rámci Noci kostelů, Dnů evropského dědictví a mezinárodnímu festivalu Den poezie. 

Pravidelně probíhaly brigády členů Matice české a příznivců geocatchingu.

Díky grantu MČ Praha 5 byla vydána publikace s ediční řady o osobnostech pohřbených na MH s názvem „Umělci a umění na Malostranském hřbitově“. Autorem je Adam Hnojil.

 

Ad 6) Gabriela Kalinová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření a pokladním deníkem. Příjmy na transparentním účtu činily 59.600,- Kč (mj. grant MČ Praha 5 ve výši 37.500,- Kč), výdaje pak 50.238,- Kč, konečný zůstatek 21.462,39 Kč. V pokladně je deponováno 2.010,- Kč. Na činnost Sdružení přispěl v uplynulém roce pravidelný sponzor Jiří Pytlík. Značnou část příjmu tvořilo dobrovolné vstupné. O Dušičkách bylo vybráno cca 10 tis.

 

Ad 7) Marta Jiroudková přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření Sdružení.

 

Ad 8) Alena Lehnerová seznámila přítomné s plánem činnosti Sdružení na příští rok. Vzhledem k plánovanému uzavření hřbitova pro veřejnost z důvodu probíhající revitalizace budou akce probíhat mimo hřbitov. Chystá se výstava v KC Prádelna na téma stavitelské rodiny Dientzenhoferů, proběhne 2. ročník slavností Jakuba Arbesa, chystá se čtení z díla smíchovského patriota Jiřího Karáska ze Lvovic, připomeneme také Kašpara Rojka a jeho dílo spjaté s životem Mistra Jana Husa (výročí jeho upálení). Pozornost bude věnována i pedagogovi a skladateli Jakubu Janu Rybovi. V listopadu se ve Vídni uskuteční výstava na téma Mozartovské hřbitovy upozorňující na dílo významných hudebníků té doby. Spolek by rád navázal spolupráci též s Mozartovou obcí (v roce 2016 uplyne 210 let od Mozartova narození) či se zahraničními spolky věnujícími se péči o funerální památky. Pokračovat bude také mapování náhrobků na hřbitově. Nová jména budou zveřejňována na webových stránkách. Vznikne také databáze fotografií.

 

 

Ad 9)  Marta Jiroudková zahájila diskusi. Se svým příspěvkem se přihlásila Jana Trojanová. Informovala o šíři nápadů, na kterých lze v rámci Spolku pracovat. Například je předjednána spolupráce mezi Akademií výtvarných umění a Správou pražských hřbitovů. Členové Sdružení poděkovali Janě Trojanové za dlouhodobou činnost, bez níž by se nepodařilo hřbitov zachránit.

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

 

Ad 10) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2014.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2014.

Členská schůze SMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2014.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SMH na rok 2015.

15/0/0

 

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,00 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Alena Lehnerová

 

 

Zápis ze 3. členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 6. února 2014

 

 

Členskou schůzi Sdružení zahájila Marta Jiroudková, místopředsedkyně Sdružení. Poděkovala paní Zdeně Ovsíkové, resp. Muzeu A. Dvořáka za zápůjčku jednacích prostor. Dále konstatovala, že v době zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, po čtvrt hodině od původního počátku schůze je však, s ohledem na článek č. 7 Stanov Sdružení,  možné schůzi zahájit a přijímat usnesení i při nižší účasti. Z celkového počtu 36 členů Sdružení bylo přítomno 13 členů, členská schůze SZMH byla (po odročení v délce 15 minut) usnášeníschopná.

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze:

 

1.     Zahájení a seznámení s programem (Marta Jiroudková)

2.     Představení hostů a členů, poděkování sponzorům (Jana Trojanová)

3.     Změna stanov, volba členů Výboru a finanční skupiny (Marta Jiroudková)

4.     Zpráva o činnosti Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova v r. 2013 (Gabriela Kalinová)

5.     Zpráva o hospodaření za rok 2013 (za nemocnou Marcelu Trojanovou přednese Věra Konarovská)

6.     Zpráva revizní komise (Věra Konarovská)

7.     Program na rok 2014 (Gabriela Kalinová)

8.     Informace o Novém občanském zákona a změnách, z něj vyplývajících  (Jana Trojanová)

9.     Diskuse (Jana Trojanová)

10.   Schválení usnesení 3. členské schůze (Marta Jiroudková)

11.   Závěr (Jana Trojanová)

 

Podrobnější informace k bodům č. 3 – 8 byly členům k dispozici v brožuře distribuované u prezence. Marta Jiroudková vyzvala přítomné členy, aby během schůze vyplnili členské přihlášky, které reflektují požadavky nového občanského zákona. Dále informovala, že kromě bodu č. 3 programu (změna stanov a volba členů výboru a revizorů) se jednotlivá usnesení členské schůze budou schvalovat až při projednávání bodu č. 10.

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 6. 2. 2014.

13/0/0

 

Ad 2) V současné době má Sdružení 36 členů, hlásí se zejména mladí lidé. Jana Trojanová přivítala přítomné a představila členy SZMH a hosty z Klubu za starou Prahu, NPÚ, restaurátora, autora brožur vydávaných Sdružením a právního poradce-dobrovolníka. Poděkovala také sponzorům, panu J. Pytlíkovi, který přispívá pravidelně částkou 1.000,- Kč, a paní Juliettě Potočkové za velmi štědrý dar ve výši 10.000,- Kč. Na vydání brožury přispěla městská část Praha 5 částkou 45.000,- Kč.

Ad 3) Marta Jiroudková informovala přítomné, že v letošním roce končí volební období současného Výboru Sdružení ve složení Jana Trojanová, Marta Jiroudková, Gabriela Kalinová. Vzhledem k narůstajícímu počtu aktivit Sdružení dosavadní Výbor navrhuje rozšíření počtu členů tohoto výboru, a to na 5 osob. Vzhledem k tomu, že současné stanovy Sdružení stanoví počet členů výboru na 3 osoby, je členské schůzi navrhována změna stanov v tomto smyslu. V návaznosti na nový občanský zákoník je navrhováno prodloužit funkční období výboru na pět let. Návrh nového textu stanov Sdružení obdržel každý člen přítomný na schůzi.

Členská schůze SZMH schvaluje úpravu stanov SZMH.

13/0/0

 

Marta Jiroudková přednesla přítomným návrh na nové složení Výboru:

1. Jana Trojanová, nar. 01.12.1942

2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981

3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977

5. Petra Štorková, nar. 30.08.1945

 

Dále vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

Dále navrhla hlasování aklamací k návrhu výboru jako celku.

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Výboru Sdružení:

1. Jana Trojanová, nar. 01.12.1942

2. Marta Jiroudková, nar. 30.07.1981

3. Gabriela Kalinová, nar. 29. 1. 1955

4. Alena Lehnerová, nar. 27.12.1977

5. Petra Štorková, nar. 30.08.1945

13/0/0

 

V současné době vykonává funkci účetní Marcela Trojanová. Členkou revizní komise je Věra Konarovská. Členské schůzi je navrhováno opětovné zvolení výše uvedených a dovolba členky revizní komise Elišky Mayerové. Marta Jiroudková  vyzvala členy Sdružení k podání protinávrhů. Nebyly podány žádné protinávrhy.

 

Členská schůze SZMH volí toto složení Finanční skupiny:

Marcela Trojanová, účetní

Věra Konarovská, revizní komise

Eliška Mayerová, revizní komise

13/0/0

 

Ad 4) Gabriela Kalinová informovala o činnosti Sdružení v uplynulém roce. Výbor Sdružení scházel pravidelně každý měsíc. Velmi dobře pokračovala spolupráce se Správou pražských hřbitovů. Gabriela Kalinová vyzdvihla rychlost, se kterou tato organizace odstranila následky srpnových bouří. Zmínila také projekt Adopce hrobů, který se sice netýká Malostranského hřbitova, ale i zde se podařilo nalézt potomky se zájmem o opravu rodinného náhrobku. Byly zahájeny pravidelné brigády členů Matice české a příznivců geocatchingu. Díky těmto pracím bylo odhaleno mnoho nových náhrobků. K nejvýznamnějším nálezům patří hrob Nerudových rodičů, hrob Karolíny hraběnky Baillet de Latour, Familie Köhler či Jana Dačického z Heslova. Navázána byla i spolupráce s Ateliérem obnovy a konzervace historických staveb prof. Václava Girsy či s Českou genealogickou společností. Z akcí organizovaných Sdružením se v loňském roce uskutečnily tradiční Májové slavnosti a Památka zesnulých. Sdružení se připojilo také k Noci kostelů, Dnům evropského kulturního dědictví a k Mezinárodnímu festivalu poezie. Akce Sdružení se těšily velké návštěvnosti. Na Dušičky zavítalo více než 500 osob. V komunitním centru Prádelna proběhla v květnu výstava o proměnách hřbitova.  Díky grantu MČ Praha 5 byl vydán čtvrtý díl brožury o osobnostech Malostranského hřbitova – tentokráte zaměřený na život a smrt pasovského biskupa L. Thuna Hohensteina, jehož náhrobek tvoří dominantu hřbitova. Rozvíjeny jsou i zahraniční kontakty (Velvyslanectví Rakouska, mozartologové).

Ad 5)  Věra Konarovská seznámila přítomné se zprávou o hospodaření a pokladním deníkem. Oba výkazy byly členům předány v písemné podobě. Příjmy na běžném účtu činily 56 tis. Kč (finanční příspěvek MČ Praha 5 na vydání publikace, dar od J. Potočkové a J. Pytlíka), výdaje činily 47 tis. Kč (vydání brožury, platby spojené s webovými stránkami). Konečný zůstatek na běžném účtu činil k 31. 12. celkem 12.000,39 Kč. Hotovostní příjmy činily 15.722,- Kč a byly tvořeny zejména dobrovolnými příspěvky, výdaje dosáhly 6.364,- Kč (nákup nářadí, květin a potřeb pro výstavy). Zůstatek k 31. 12. 2013 činil 9.358,- Kč.

Ad 6) Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření Sdružení.

Ad 7) Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plánem činnosti Sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti (s tématem pasovský biskup L. Thun Hohenstein) a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa (červen) a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů vyjednány termíny, kdy bude hřbitov otevřen pro veřejnost bez průvodce. Sdružení dále plánuje vydání publikace o umělcích a umění na MH. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících, duchovních, šlechticích a pasovském biskupu Thunu Hohensteinovi. V roce 2014 by měla vyjít i obsáhlá monografie o MH. V tuto chvíli jsou již kompletovány polohopisné údaje. Pokračovat budou brigády na stříhání břečťanu. Program Sdružení na rok 2014 obdrželi všichni členové v písemné podobě. V roce 2014 by měly proběhnout i přípravy na „Mozartovskou“ výstavu ve Vídni plánovanou na rok 2015.

Ad 8) Jana Trojanová informovala o novinkách, které přináší nový občanský zákon. Zákon stanoví nová pravidla fungování Sdružení, resp. zavádí povinnost transformace Sdružení na spolky. Vzniká povinnost registrace u rejstříkového soudu, a to včetně osobních údajů statutárních orgánů. V této souvislosti je nutná přeregistrace členů, proto je předkládán návrh na schválení nového textu přihlášky.

Ad 9)  Jana Trojanová zahájila diskusi. Seznámila přítomné se studií Ateliéru V. Girsy spočívající v obnově původní zdi hřbitova u Plzeňské ulice včetně vybudování vstupní brány u náhrobku pasovského biskupa L. Thuna Hohensteina. Vzniknout by mělo i zázemí pro kulturní akce. Stavba by měla být financována z fondů Evropské unie. Nyní probíhá schvalovací řízení před žádostí o dotaci.  Trojanová vyzvala přítomné ke spolupráci na akcích Sdružení i na čtení nalezených náhrobků. Informace o možnosti zapojení byla členům předána v písemné podobě.

Kateřina Fuksová informovala o přípravě Slavností Jakuba Arbesa, které by se měly uskutečnit v červnu. Je dojednána spolupráce s pobočkou městské knihovny na Smíchově. Zde by měly po celý pracovní týden probíhat odborné přednášky (Matice česká, Památník národního písemnictví aj.), připravena je i tematická výstava, která bude trvat celý měsíc. Další podrobnosti budou upřesněny. Dle Sylvy Dvořákové ze Správy pražských hřbitovů se chystá také oprava náhrobku Jakuba Arbesa na hřbitově na Malvazinkách.

Martin Patka z Klubu za starou Prahu sdělil přítomným, že Národní technické muzeum v současné době provádí zpracování fotografií Přemysla Koblice z období 1. republiky až po 50. léta 20. století. V této sbírce se nachází množství fotodokumentace Malostranského hřbitova. NTM by uvítalo pomoc při identifikaci materiálů.

Marta Jiroudková vyzvala všechny členy k zapojení se do činnosti redakční rady.

Ad 10) Marta Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými usneseními a dala hlasovat o nich hlasovat.

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2013.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2014.

Členská schůze SZMH ukládá výboru SZMH připravit transformaci SZMH dle zákona č. 89/2012 Sb., a to do 1. 1. 2017.

Členská schůze SZMH schvaluje text členské přihlášky.

13/0/0

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,45 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová

 

 

Zápis ze členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2013

 

Členskou schůzi sdružení zahájila Marta Jiroudková, místopředsedkyně sdružení. Poděkovala paní Zdeně Ovsíkové, resp. Muzeu A. Dvořáka za zápůjčku jednacích prostor. Představila předsedkyni sdružení Janu Trojanovou a členku výboru Gabrielu Kalinovou. Dále konstatovala, že z celkového počtu 30 členů sdružení je v tuto chvíli přítomno 16 členů, členská schůze SZMH je tudíž usnášeníschopná.  

 

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze: 

 

 1. Zahájení a seznámení s programem (M. Jiroudková) 

 2. Představení členů, nových členů a hostů (J. Trojanová) 

 3. Zpráva o činnosti o. s. za rok 2012 (G. Kalinová) 

 4. Zpráva o hospodaření za rok 2012 (za nemocnou Marcelu Trojanovou přednese V. Konarovská)

 5. Zpráva revizní komise za rok 2012 (V. Konarovská)

 6. Program o. s. pro rok 2013 (M. Jiroudková) 

 7. Diskuse (J. Trojanová) 

 8. Předložení zápisu členské schůze k schválení (M. Jiroudková) 

 9. Závěr (Trojanová) 

    

 

Ad 1)  

 

Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 1. 2. 2013. 

16/0/0 

 

Marta Jiroudková navrhla zařazení hlasování k jednotlivým bodům programu až do bodu č. 8 v rámci seznamování členů se zápisem z dnešní schůze. 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zařazení hlasování k jednotlivým bodům programu do bodu programu č. 8. 

16/0/0 

 

 

Ad 2) V současné době má sdružení 30 členů, hlásí se zejména mladí lidé. Jana Trojanová stručně představila členy SZMH. Dále byli přivítáni hosté a přátelé sdružení.  

 

 

Ad 3) Gabriela Kalinová představila další podporovatele Sdružení, kteří nejsou členy. Jmenovala například Adama Hnojila a dr. V. Pouzara (zemřel v lednu 2013), kteří připravovali nově vzniklou publikaci o heraldických památkách, a paní Helgu Turkovou z Klubu za starou Prahu. Dále seznámila přítomné s činností sdružení v roce 2012. Byla uzavřena smlouva o spolupráci se Správou pražských hřbitovů. Navázána byla dobrá spolupráce s Ing. arch. Ladislavem Bartošem z NPÚ, kterého od ledna nahradila Ing.arch. Zdenka PoliačikováSdružení má nové logo od Jiřího Davida. Na MH byla nainstalována vitrína s informacemi o akcích na hřbitově. Na MH se v loňském roce konaly Májové slavnosti, Dušičky a komentované vycházky. Sdružení dále spolupracovalo na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví a Festivalu poezie. Díky grantovým prostředkům od MČ Praha 5 vyšla brožura o heraldických památkách  na MH, v tuto chvíli je dokončována velká publikace o hřbitově. Pořádány jsou také instruktážní vycházky pro průvodce. G. Kalinová zmínila také významné zahraniční hosty, kteří navštívili hřbitov v uplynulém roce. Sdružení získalo 3. místo v celostátní soutěži „Má vlast v srdci Evropy“. Zprávu o činnosti obdrželi všichni členové v písemné podobě. 

 

 

Ad 4) Věra Konarovská, zastoupila nemocnou Marcelu Trojanovou a informovala o pohybech na transparentním účtu sdružení u banky FIO. Pohyby na účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek sdružení. Příjmy činily v roce 2012 celkem 54.710,75 Kč (počáteční zůstatek 710,75,- Kč, grant městské části 50.000,- Kč, dar p. Pytlíka 1.000,- Kč, dar od pí Roškotové 3.000,- Kč, úroky činily 16,64 Kč). Výdaje byly 51.619,- Kč (50.000,- Kč na vydání brožury o heraldických památkách, 1.120,- Kč na zahradnické nůžky, 499,- Kč za webové stránky). Konečný zůstatek na účtu tak činí 3.108,39 Kč. Příjem na pokladně činil 5.846,- Kč (dobrovolné vstupné), výdaje pak 2.492,- Kč (organizace výstavy ve vinárně u sv. Anežky). Zůstatek v pokladně činil k 31. 12. 2012 celkem 3.354,- Kč.   

 

 

Ad 5) Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření sdružení. 

 

 

Ad 6) Marta Jiroudková seznámila přítomné s plánem činnosti sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů vyjednány termíny, kdy bude hřbitov otevřen pro veřejnost bez průvodce. Návštěvníci mohou platit dobrovolné vstupné. Sdružení dále plánuje vydání publikace o biskupu Thun-Hohensteinovi. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících, duchovních a šlechticích. V roce 2013 by se také měly uskutečnit 2 výstavy fotografií hřbitova. Pokračovat budou brigády na stříhání břečťanu. V roce 2013 by také měly být zrekonstruovány náhrobky Josefa Parise, Roberta Platzera či Josefa Františka Ebenbergera. Program sdružení na rok 2013 obdrželi všichni členové v písemné podobě. 

 

 

Ad 7)  Jana Trojanová vyzvala k zapojení členů do činnosti Sdružení, zejména pak k pomoci při organizaci akcí jako Májová slavnost či otevření hřbitova pro veřejnost bez průvodců. Pavel Muchka poděkoval Janě Trojanové za množství práce, kterou vykonala pro Malostranský hřbitov. Dále informoval o změnách na Správě pražských hřbitovů. Magistrát si nechal vypracovat podrobné zprávy o péči, kterou je nutné věnovat pražským historickým hřbitovům. Dále P. Muchka navrhl vstoupit v jednání s policií na Praze 5, aby hřbitovu věnovala pozornost. Gabriela Kalinová informovala o přednášce v Národním technickém muzeu konané dne 25.03.2013, která se bude týkat heraldických památek na MH. Přednáška je věnovaná památce Mojmíra Chromého, Vladimíra Pouzara a jako poděkování Františku Kučerovi. 

 

Ad 8) Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze a dala hlasovat o usneseních z dnešní schůze. 

 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2012. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2013. 

16/0/0 

 

Členská schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2013. 

16/0/0 

 

 

Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,25 hod. 

 

Zapsala: Marta Jiroudková 

Ověřila: Jana Trojanová 

 

 

 

 

 

Zápis ze členské schůze

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2012

 

 

1.     Členskou schůzi sdružení zahájila Jana Trojanová, předsedkyně sdružení. Poděkovala Matici české za zápůjčku jednacích prostor a informovala o možnosti e-mailového zasílání přehledu akcí Matice. Představila místopředsedkyni sdružení Martu Jiroudkovou a členku výboru Gabrielu Kalinovou. Dále konstatovala, že z celkového počtu 19 členů sdružení je v tuto chvíli přítomno 10 členů, členská schůze SZMH je tudíž usnášeníschopná.

M. Jiroudková seznámila přítomné s programem schůze:

 

1. Zahájení a seznámení s programem (M. Jiroudková)

2. Představení členů, nových členů a hostů (J. Trojanová)

3. Zpráva o činnosti o. s. za rok 2011 (G. Kalinová)

4. Zpráva o hospodaření za rok 2011 (M. Trojanová)

5. Zpráva revizní komise (V. Konarovská)

6. Program o. s. pro rok 2012 (M. Jiroudková)

7. Diskuse (J. Trojanová)

8. Předložení zápisu členské schůze k schválení (M. Jiroudková)

9. Závěr (Trojanová)

 

            Členská schůze SZMH schvaluje hlasování aklamací vždy ke každému bodu jako             celku.

            hlasování: 10/0/0

            Členská schůze SZMH schvaluje program členské schůze konané dne 1. 2. 2012.

            hlasování: 10/0/0

 

 

2.     Následně Jana Trojanová představila přítomné členové SZMH:

 

 • Marie Ulrichová - Hakenová, předsedkyně kulturní komise MČ P-5
 • Marta Jiroudková, zaměstnankyně MČ P-5
 • Gabriela Kalinová, publikační činnost, průvodkyně, spolupráce se zahraničím
 • Bohumil Kocourek, průvodce
 • Pavel Muchka, zástupce Matice české, sekce Společnosti Národního muzea
 • Jana Trojanová, organizační záležitosti Sdružení
 • Marcela Trojanová, účetní
 • Věra Konarovská  - revizní komise          
 • Alexandra Škrlandová - průvodkyně     
 • Helena Liláková – záchrana na akcích, rozdání materiálů                 
 •  Sylva Dvořáková – zaměstnankyně Hřbitovní správy Malvazinky           

 

 

Dále byli přivítáni hosté a přátelé sdružení:

 • Ing. Přibil ze Správy pražských hřbitovů
 • Martina Nikodýmová, prapravnučka Jakuba Arbesa
 • Adéla Nikodýmová
 • Martin Arden – novinář
 • Adam Hnojil - NPÚ

 

 

3.     Gabriela Kalinová seznámila přítomné s činností sdružení v uplynulém roce. Většina úkolů uložených ustavující členskou schůzí v minulém roce byla splněna. Byla navázána velmi dobrá spolupráce se Správou pražských hřbitovů. Dalšími kooperujícími organizacemi jsou Národní památkový ústav (pracoviště Praha), Národní muzeum, Pražská informační služba, Matice česká či Mozartova obec. Morální podporu poskytuje Klub za starou Prahu. Ze zahraničních organizací byly navázány kontakty s Ambasádou spolkové republiky Rakousko, Správou Eliášského, Trojičního a Jánského hřbitova v Drážďanech či Komenského spolkem v Berlíně. Na MH se v loňském roce konaly Májové slavnosti, Dušičky a komentované vycházky zaměřené na funerální plastiky. Sdružení dále spolupracovalo na Dnech evropského dědictví a Festivalu poezie. Díky grantovým prostředkům od MČ Praha 5 vyšla brožura o duchovních osobnostech pohřbených na MH. Pracuje se na plánku hřbitova, zpracováváme fotodokumentaci. Byly také zprovozněny webové stránky sdružení. Zprávu o činnosti obdrželi všichni členové v písemné podobě. Členové sdružení se zúčastnili různých brigád na drobných úpravách okolí náhrobků.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o činnosti SZMH v roce 2011.

hlasování: 11/0/0

 

4.     Marcela Trojanová informovala o založení transparentního účtu sdružení u banky FIO. Pohyby na účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek sdružení. Příjmy činily v roce 2011 celkem 30.710,75 Kč (základní vklad 100,- Kč, grant městské části 30.000,- Kč, dar p. Pytlíka 600,- Kč, úroky činily 10,75 Kč). Výdaje byly 30.000,- Kč (vydání brožury o duchovních osobnostech). Konečný zůstatek na účtu tak činí 710,75 Kč.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu o hospodaření SZMH v roce 2011.

hlasování: 11/0/0

 

5.     Věra Konarovská přednesla závěry jednání revizní komise, která neshledala žádné pochybení při hospodaření sdružení.

Členská schůze SZMH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2011.

hlasování: 11/0/0

 

6.     Marta Jiroudková seznámila přítomné s plánem činnosti sdružení na příští rok.  Kromě tradiční Májové slavnosti a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak jmenovala Memoriál Jakuba Arbesa a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci častějšího zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů předběžně vyjednány termíny, kdy bude otevření hřbitova zajišťovat sdružení či SPH. Návštěvníci by mohli v obou případech platit dobrovolné vstupné. Sdružení dále plánuje vydání publikace o šlechtických rodech, jejichž příslušníci jsou pohřbeni na MH, a to včetně heraldických znaků. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících a duchovních. Dále by měly již během února být upgradovány webové stránky včetně doplnění fotogalerie. Program sdružení na rok 2012 obdrželi všichni členové v písemné podobě.

Členská schůze SZMH schvaluje program činnosti SZMH na rok 2012.

hlasování: 11/0/0

 

7.     V diskusi vystoupila Jana Trojanová se žádostí o pomoc při zajišťování průvodcovských služeb na MH. Sdružení též hledá schopného fundraisera, který by pomohl získat finanční prostředky na další publikační činnost, a také odborníka na čtení nápisů na náhrobcích. Řadové členy pak poprosila o spoluúčast při zajišťování pořadatelských služeb vč. případného úklidu hřbitova před akcemi. Marie Hakenová pozvala přítomné na Talent Prahy 5 konaném dne 8. 2. v Národním domě na Smíchově a na koncert u příležitosti Josefiny Duškové, který se uskuteční 6. 3. od 18,30 hod. v kostele sv. Václava. Gabriela Kalinová informovala o možnosti propagace sdružení i MH v Juditině věži. Dále navrhla zapojení mladých lidí do akcí sdružení (procházky součástí výukového programu, vystoupení mladých hudebníků v kostele Nejsvětější Trojice). V dušičkovém čase by bylo možné uspořádat malou výstavu fotografií MH ve vinárně u sv. Anežky na Starém Městě, jehož majitel je členem Klubu za starou Prahu. Ing. Přibil ze Správy pražských hřbitovů potvrdil zájem SPH o péči o MH a vyjádřil podporu práci sdružení. Informoval o nutných prořezech zeleně provedených na základě odborného stanoviska NPÚ a o chystaném odstraňování břečťanu v zadní části hřbitova. Ing. Přibil vyčlenil v rozpočtu prostředky na péči o zeleň. Získal též příslib získání prostředků z fondů EU, které by mohly být použity na opravy hřbitova. Financování vydávání publikací ze zdrojů SPH pravděpodobně nebude možné, ale Ing. Přibil v této věci oslovil několik podnikatelů. Paní Dvořáková informovala o jarním úklidu na MH zajišťovaném SPH. Hrozí nebezpečí propadu do hrobek. Ing. Přibil proto doporučil luštění nápisů na náhrobcích až po ostříhání břečťanu v jeho okolí, aby byly propady zřejmé.

 

 

8.     Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze.

Členská schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2012. hlasování: 11/0/0

 

9.     Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19,30 hod.

 

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová

 

 

Zápis z ustavující schůze

Sdružení za záchranu Malostranského hřbitova

konané dne 1. února 2011

 

 

1.     Ustavující shromáždění Sdružení zahájil Pavel Muchka z Matice české, sekce Společnosti Národního muzea. Shrnul dosavadní aktivity Společnosti ve věci Malostranského hřbitova. Dále nabídl sdružení přednáškový sál s promítací technikou. Po té se slova ujala členka přípravného výboru sdružení, paní Jana Trojanová. Poděkovala Matici české za zápůjčku jednacích prostor a představila další členky přípravného výboru sdružení, Gabrielu Kalinovou a Martu Jiroudkovou. Stručně informovala o založení sdružení. Žádost o registraci včetně návrhu stanov byla na Ministerstvo vnitra podána 23. 11. 2010. Již 25. 11. 2010 byla kladně vyřízena, stanovy schváleny a registrace provedena přidělením IČ 22846999.

 

Dále pí. Trojanová představila program dnešní schůze:

 

1. Zahájení a schválení programu

2. Představení členů ustavující schůze

3. Schválení stanov sdružení

4. Volba výboru

5. Program sdružení na rok 2011

6. Diskuse

7. Schválení zápisu ustavující členské schůze

8. Závěr

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje hlasování aklamací vždy ke každému bodu jako celku.

hlasování: 8/0/0

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje program schůze dne 1. 2. 2011.

hlasování: 8/0/0

 

2.     Následně byli představeni přítomní zakládající členové SZMH:

 

Ø  Marie Ulrichová - Hakenová, předsedkyně kulturní komise MČ P-5

Ø  Jindřiška Heřmanová, průvodkyně

Ø  Marta Jiroudková, zaměstnankyně MČ P-5

Ø  Gabriela Kalinová, publikační činnost, průvodkyně, spolupráce se zahraničím

Ø  Bohumil Kocourek, průvodce

Ø  Pavel Muchka, zástupce Matice české, sekce Společnosti Národního muzea

Ø  Jana Trojanová, organizační záležitosti Sdružení

Ø  Marcela Trojanová, účetní

 

3.     Dalším bodem schůze bylo schválení stanov sdružení, které členové obdrželi v písemné podobě. V stanovách došlo na základě připomínek ze strany členů v Čl. 6 „Orgány sdružení“ k redukci a místo bodu č. 3 „Dozorčí rada“ a bodu č. 4 „Kontrolní orgán“ je vytvořen jeden orgán pod názvem  „Revizoři účtů“.

 

Orgány sdružení se tak stávají:

1. Členská schůze

2. Výbor sdružení

3. Revizoři účtů

 

Ustavující schůze SZMH schvaluje stanovy SZMH.

hlasování: 8/0/0

 

Členská schůze pověřila paní Trojanovou, aby tuto změnu nahlásila do 7. 2. 2011 na Ministerstvo vnitra ČR.

 

4.     Gabriela Kalinová navrhla na funkci předsedkyně paní Janu Trojanovou. Do funkce statutární místopředsedkyně doporučila zvolit Martu Jiroudkovou a za další členku výboru pak Gabrielu Kalinovou. Na post správkyně bankovního účtu a účetní sdružení navrhuje paní Marcelu Trojanovou, jako revizora účtů paní Věru Konarovskou. Oblasti působnosti jednotlivých členů výboru budou rozděleny na prvním zasedání.

 

Ustavující schůze SZMH volí Janu Trojanovou předsedkyní SZMH, Martu Jiroudkovou statutární místopředsedkyní SZMH a Gabrielu Kalinovou členkou výboru SZMH

Ustavující schůze SZMH volí Marcelu Trojanovou správkyní běžného účtu sdružení a účetní SZMH.

Ustavující schůze SZMH volí Věru Konarovskou revizorkou účtů SZMH.

Ustavující schůze občanského Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova zplnomocňuje předsedkyni Janu Trojanovou (01.12.1942) k samostatnému podepisování dokumentů občanského sdružení.

Statutární místopředsedkyni Martu Jiroudkovou (30.07.1981) zplnomocňuje  k zastupování sdružení, včetně samostatného podepisování dokumentů občanského sdružení v rozsahu určeném plnou mocí udělenou předsedkyní.

O veškeré činnosti v tomto směru bude předsedkyně i statutární místopředsedkyně

informovat vždy na nejbližší výborové schůzi členy výboru.

hlasování 8/0/0

 

5.     Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plány sdružení do příští členské schůze, která je naplánována na leden 2012. Dle jejích slov se jedná o program rámcový. Další návrhy lze kdykoliv zaslat výboru. Je nutné založit běžný účet. Webové stránky v tuto chvíli fungují na webové adrese: malostranskyhrbitov.unas.cz. Členové dostanou odkaz e-mailem. Dalším úkolem bude navázání spolupráce s kulturními organizacemi, orgány památkové péče a správcem hřbitova Správou pražských hřbitovů. V současné době je připravována druhá brožura z edice o slavných osobnostech pohřbených na Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřená na zde ležící duchovní představitele. Téma zpracovává Hedvika Kuchařová z premonstrátského kláštera na Strahově. Vydání brožury je závislé na přidělení grantu MČ Praha 5. Gabriela Kalinová dále hovořila o akcích chystaných na letošní rok. Májové slavnosti by měly proběhnout 28. května. Budou mít opět dvě části: hudební vystoupení v kostele Nejsvětější Trojice a komentovanou vycházku po hřbitově zaměřenou na osobnosti, které mají v roce 2011 výročí narození či úmrtí. Na podzim se uskuteční Dušičky. Výbor by měl do letních prázdnin připravit základní koncept akce. Je nutné začít pracovat na katalogizačních lístcích k jednotlivým hrobům na hřbitově. V této věci bude nutné obrátit se na veřejnost, zejména potomky zemřelých. V současné literatuře se vyskytuje mnoho chyb. Je také nutné dohledat fotodokumentaci.

 

6.     Jana Trojanová informovala o restaurování tří významných náhrobků v min. roce (Mašek, Wähner, Valdštejnová), financované MK z havarijního fondu. Realizaci provedla Správa pražských hřbitovů. Paní Trojanová s Pavlem Muchkou, příp. i s Martou Jiroudkovou, v nejbližší době navštíví ředitelství této organizace za účelem navázání další spolupráce, mj. i s nabídkou slavnostního odhalení opravených soch v rámci Májových slavností. Paní Bělová navrhla konání prohlídky MH se zaměřením na kovové funerální plastiky. Dalším tématem byla spolupráce se zahraničím (Eliášský hřbitov, Gliwice, Neuköln). Jana Trojanová informovala, že zatím nutné nerozjíždět masový nábor členů.

 

7.     Marta Jiroudková seznámila přítomné se zápisem z dnešní schůze.

 Ustavující schůze SZMH schvaluje zápis z ustavující schůze konané dne 1. 2. 2011. hlasování: 8/0/0

8.     Závěr.

Zapsala: Marta Jiroudková

Ověřila: Jana Trojanová